Fotograf: Bent Mikkelsen

Kategori: Miljö | Regelverk

Redare dömer ut EU-förslag om fartygsåtervinning

Redarna vill inte ha särregler för fartygsåtervinning inom EU.

Branschorganisationerna för redare i närmare 50 länder, representerade genom European Community Shipowners’ Associations (ECSA), the International Chamber of Shipping (ICS) and the Asian Shipowners’ Forum (ASF), fördömer de föreslagna tilläggen i EU:s förordning om säker och miljöriktig fartygsåtervinning (EU Ship Recycling Regulation). Speciellt är det Europaparlamentets miljökommittés förslag om en fond för fartygsåtervinning som väcker motstånd. Enligt förslaget ska man uppbära en skatt av alla handelsfartyg som anlöper EU-hamnar för fartygsåtervinningsanläggningar inom EU.

”Oacceptabel skatt”

– Detta är en oacceptabel skatt på handel. Den kommer att förorsaka allvarliga kränkningar av EU:s handelspartners, inte enbart de stora fartygsåtervinningsnationerna som Kina och Indien, utan också stora sjöfartsnationer som Japan och Singapore. Dessa förslag är helt enkelt inte tillräckligt genomtänkta, säger ECSA:s generalsekreterare Alfons Guinier i ett uttalande.

– I princip är det fel att lägga en skatt på en industrisektor för att hjälpa en annan, speciellt utan korrekt rådfrågning av berörda parter. Europaparlamentet borde verkligen inte överväga åtgärder som strider mot målsättningen att förbättra förhållandena för fartygsåtervinningen globalt, en inriktning som vi varmt stöder, fortsätter han.

Äventyrar Hong Kong-konvention

Redareföreningarna befarar också att detta skulle äventyra den internationella konventionen för säker och miljövänlig återvinning av fartyg (Hong Kong), som med fullt stöd av hela branschen antogs av IMO 2009 för att förbättra arbets-och miljöförhållanden vid världens återvinningsanläggningar, av vilka de flesta är belägna i Asien. Denna IMO-konvention har inte trätt i kraft än.

Rubbar ratificeringsprocessen

I Finland har rederiernas branschorganisation Rederierna i Finland (RiF) reagerat kraftigt på ändringsförslaget. Man anser att regionala åtgärder allvarligt rubbar ratificeringsprocessen av Hong Kong-konventionen. Motivationen för att ratificera den lider av att EU-förordningen strävar efter att flytta bort fartygsåtervinning från länder där en stor del av återvinningsindustrin finns.

För en liten sjöfartsnation som Finland kommer EU:s återvinningsfond att öka rederiernas kostnader med uppskattningsvis EUR 40 miljoner under en tjugoårsperiod. Eftersom den finländska handelsflottan utgör cirka två procent av den totala EU-flottan uppskattar RiF att merkostnaderna för hela EU ligger i storleksklass EUR 1,6 miljard under samma period. Finlands egen sjöfart svarar för mindre än en tredjedel av transporterna till och från Finland, varför kostnadsökningen för den finländska industrin kommer att bli betydligt högre än för sjöfarten.

För att kringgå denna extra pålaga kan rederiet välja att anlöpa en närliggande hamn utanför EU, i Finlands fall till exempel St Petersburg eller Kaliningrad, och transportera godset till sin slutdestination med lastbil eller tåg.

Global lösning

Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships är den globala lösningen för fartygsåtervinning, allt som krävs är en ratificering från 15 stater och 40 procent av världens bruttotonnage. Tills vidare har inte ett enda land ratificerat konventionen, skriver RiF i ett ställningstagande.

Om EU-parlamentet och rådet skulle uppmana sina medlemsstater att ratificera konventionen, skulle antalet länder snabbt uppfyllas. Men EU:s medlemsstater kontrollerar cirka 14 procent av världshandelsflottans bruttotonnage och skulle behöva hjälp från de tre största fartygsägande nationerna Panama, Liberia och Marshallöarna för att uppfylla kravet på bruttodräktighet, uppger man vidare. Genom att börja underteckna konventionen skulle EU-länderna sända en mycket stark signal till andra länder om att en säker och miljövänlig återvinning av fartyg för hela världen är av betydelse för europeiska nationer och att man ser detta som något som ska lösas på global basis.