Ratificering av sjöarbetskonventionen kryper närmare

Regeringens utredare Johan Franson har nu överlämnat betänkandet om 2006 års sjöarbetskonventionen till infrastrukturminister Åsa Torstensson. Enligt rapporten krävs några lag- och förordningsändringar för att kunna ratificera konventionen. I övrigt kan nödvändiga ändringar göras i myndighetsföreskrifter.Genom sjöarbetskonventionen revideras och moderniseras ett antal tidigare konventioner och rekommendationer. Syftet är att införa ett samlat instrument med alla aktuella krav på arbets- och levnadsförhållanden till sjöss.Sjöarbetskonventionen träder i kraft 12 månader efter den dag då minst 30 medlemsländer som tillsammans står för 33 procent av världshandelstonnaget har ratificerat konventionen. Fem länder har hittills ratificerat konventionen.