Fotograf: Bertil Arvidsson

Kategori: Miljö

Rapport ifrågasätter miljönyttan med överflyttning

Miljönyttan av att flytta gods från väg till sjö är oklar, menar Naturvårdsverket i en ny rapport.
I projektet ”Modal shift for an environmental lift?” (MOSEL) har forskare vid VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut, analyserat förutsättningarna för en överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. I augusti släpptes slutrapporten av Naturvårdsverket. Forskarna har bland annat gjort litteraturstudier, sammanställt en databas över olika styrmedel i Europa och gjort simuleringar.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]augusti släpptes slutrapporten av Naturvårdsverket. Forskarna har bland annat gjort litteraturstudier, sammanställt en databas över olika styrmedel i Europa och gjort simuleringar.

Men allt eftersom arbetet i projektet framskred kände forskarna att de var tvungna att ompröva projektets hypotes:

”Våra resultat visar att det går att ifrågasätta utgångspunkten för projektets titel ’Modal shift for an environmental lift’. Under projektets gång har vi därför lagt till ett frågetecken i titeln”, skriver rapportförfattarna, och hänvisar till två av projektets slutsatser: att det åtminstone på kort sikt finns en begränsad potential att realisera en omfattande överflyttning av godstransporter från väg; och att det inte är självklart att överflyttning av gods från väg till sjöfart och järnväg bidrar till att uppfylla klimat- och miljömål, ”givet de infrastruktur- och teknikinvesteringar som gjorts och planeras, och de politiska beslut som fattats på EU-nivå och på nationell nivå”.

Flertalet studier visar enligt rapporten att potentialen för överflyttning av gods från väg till andra trafikslag i allmänhet är låg i Sverige eftersom mycket gods transporteras redan med det trafikslag som är mest konkurrenskraftigt. Ett exempel som ges är att Trafikanalys 2016 bedömde att cirka 10 procent av godstransportarbetet har potential att flyttas från väg till järnväg och sjöfart.

Man konstaterar också att även om det finns potential för överflyttning är det inte alltid säkert att det skulle leda till minskade negativa miljöeffekter om den genomförs, men en transportkedja som kombinerar väg och sjöfart kan däremot resultera i lägre samhälleliga kostnader.

I Sverige finns för närvarande två styrmedel som uttryckligen ska främja överflyttning till sjöfart, ekobonusen och den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart. Ingen av dessa styrmedel har dock utvärderats ännu, konstaterar rapportförfattarna.

En slutsats i rapporten är att styrmedel som ska främja överflyttning av godstransporter historiskt inte har bidragit till att uppfylla relevanta miljökvalitetsmål ”i någon stor omfattning och på aggregerad nivå”. Och med den pågående tekniska utvecklingen framför allt i vägtransportsektorn antas överflyttningsstyrmedlens bidrag till att nå klimatmålen 2030 och 2045 minska, menar rapportförfattarna.

Slutsatsen, skriver de, är att de befintliga styrmedel som ska främja överflyttning har begränsad effekt på godstransporternas utsläpp till luft vilket innebär att de bör förändras och framför allt kompletteras med andra styrmedel. Men innan förändring sker bör de styrmedel som finns på plats utvärderas.

Rapporten finns att ladda ner från Naturvårdsverkets hemsida.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]