Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Juridik

Prejudicerande dom om fri rörlighet för sjöfart

EU-domstolen har meddelat dom i det långdragna Fonnship-målet. Domen anses mycket viktig för internationell sjöfart.

”Ett bolag som är etablerat i en EES-stat, och äger ett fartyg som är flaggat i ett tredjeland, kan åberopa friheten att tillhandahålla tjänster när det tillhandahåller sjötransporttjänster från eller till en EES-stat. Det krävs att bolaget kan anses som tillhandahållare av tjänster på grund av användningen av fartyget och att mottagarna av tjänsterna är etablerade i andra EES-stater än den där bolaget är etablerat.” Detta tillkännager Europeiska unionens domstol efter att ha meddelat dom i det så kallade Fonnship-målet.

Principfråga

EU-domstolen slår fast att EU-rätten är tillämplig under de omständigheter som åberopats och att rätt till fri rörlighet föreligger.

– Vi vann principfrågan som var uppe till prövning där och det slås nu fast att EU-rätten är tillämplig inom sjöfarten och att rätten till fri rörlighet gäller för rederier etablerade inom EU/EES även om fartyget är flaggat utanför EU och under förutsättning att det är fråga om transporter till eller från EU/EES-stat, säger advokat Lars Boman vid MAQS Advokatbyrå, ombud för rederiet Fonnship.

Behandlat i 13 år

Målet har varit i Arbetsdolmstolen i 13 år och gäller fackliga stridsåtgärder mot lastfartyget Sava Star. Fartyget ägdes och drevs av Fonnship A/S i EES-staten Norge, men var registrerat och flaggat i Panama. Under 2001 och 2003 tecknade först Transport, och därefter Seko, efter stridsåtgärder så kallade ITF Special Agreement.

Fonnship väckte talan mot fackförbunden vid Arbetsdomstolen och yrkade att dessa skulle förpliktas att betala ekonomiskt skadestånd till bolaget för den skada som bolaget åsamkats genom störningarna i dess tillhandahållande av tjänster till följd av de ovannämnda stridsåtgärderna. Ett av fackförbunden väckte talan mot Fonnship vid Arbetsdomstolen och yrkade att bolaget skulle förpliktas att betala skadestånd för brott mot 2001 års kollektivavtal.

Arbetsdomstolen frågade Europeiska unionens domstol huruvida de unionsrättsliga bestämmelserna ska tolkas så, att ett bolag som är etablerat i en EES-stat och äger ett fartyg som är flaggat i ett tredjeland kan åberopa friheten att tillhandahålla tjänster, när det tillhandahåller sjötransporttjänster från eller till en EES-stat.

Väsentlig dom

Generaladvokatens förslag till dom meddelades den 1 april i år och nu har alltså EU-domstolen meddelat dom.

– Frågan som nu avgjorts av EU-domstolen är mycket väsentlig för den internationella sjöfarten Resultatet får antas leda till en spärr mot möjligheten att anfalla andra parters redan existerande avtal och undantränga dem med nya, utan att de parterna önskat det och utan att de svenska förbund, som anfallit och begärt att ITF Standard Agreement ska tillämpas, varit behöriga att företräda besättningen, förklarar advokat Lars Boman.