Kategori: Utbildning

Praktikjakten går utomlands

Den krympande svenska handelsflottan har allt färre praktikplatser för svenska befälsstudenter, nu söker skolor och fack lösningar utomlands.

– Vi måste se om vårt hus, därför jobbar vi för att få till fler praktikplatser även på utlandsflaggade fartyg, säger Jan Snöberg, prefekt vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Praktik på utlandsflaggade fartyg kommer att bli mycket vanligare i framtiden om utflaggningen av svenskflaggade fartyg fortsätter i nuvarande takt.

– Jag ser inga problem med praktik på utländska fartyg. Detta lämpar sig dock bäst för studenter i årskurs tre och avgångsklasserna. Det viktiga som vi ser det är att studenterna erbjuds bra handledning och att examinationen blir så bra som möjligt, säger Jan Snöberg och fortsätter:

– SUI klarar situationen bra i dagsläget men man måste se till helhetsbilden. Det är ett bekymmer att vi får färre svenskflaggade fartyg och gör vi ingenting åt situationen kan vi få ett skräckscenario där man utbildar teoretiskt och lämpar över ansvaret för praktiken till studenterna själva. Detta skulle göra att hela den svenska sjöbefälsutbildningen skulle tappa i kvalitet, därför måste vi blicka utomlands.

Föredrar svenska platser

Jan Snöberg är dock tydlig med att han hoppas att det även i fortsättningen kommer att erbjudas praktik på svenskflaggade fartyg i stor utsträckning.

– Vi föredrar givetvis att våra studenter erbjuds ombordutbildning i svenska fartyg även i framtiden eftersom den nuvarande utbildningsgången har visat sig vara bra. Vid EMSA:s inspektion av det svenska systemet fick sjöbefälsutbildningarna goda vitsord och en klar indikation på att Sverige höll en hög kvalitet.  

Praktik på Marshallöarna?

Sjöfartshögskolan i Kalmar har till och från samarbetat med olika utländska rederier, bland annat inom kryssning, tank och offshore. Skolan för dessutom samtal om praktikplatser med flaggstaten på Mar-shallöarna, kontakten kom via Sveriges Fartygsbefälsförening.

– Det finns inga avtal skrivna med rederier på Marshallöarna, men vi har en pågående dialog.

Hans-Dieter Grahl, vd på Fartygsbefälsföreningen som har många medlemmar som jobbar i andra handelsflottor, tror att registret passar svenska elever.

– Vid ett IMO-möte våren 2010 fick vi kontakt med Marshallöarna angående praktikplatser. De kunde tänka sig att ta emot svenska praktikanter, eller kadetter. De har en stor handelsflotta och ett tonnage som passar. De såg det också som positivt att studenterna skulle kunna söka sig till deras register efter utbildningen. Jag tror att Marshallöarna skulle kunna svälja ganska många praktikplatser.

Även Sjöbefälsförbundet jobbar för att få fram mer praktikplatser.

– Vi har mycket kontakter utanför Sveriges gränser, genom våra två svenska bemanningsbolag samarbetar vi med runt 15 utländska uppdragsgivare. Vi försöker förmå de utländska företagen att tillhandahålla praktikplatser. Men ett problem vi har stött på är att rederierna gärna vill skriva kontrakt med studenterna om att de ska börja arbeta hos dem efter utbildningen. Som facklig organisation är vi emot detta och det är ingen bra lösning för den enskilde att praktiken blir villkorad på det här viset, säger vd Christer Themnér och fortsätter:

Återväxt arbetsgivarens ansvar

– Vi sitter också i intensiva förhandlingar med svenska rederier som har flaggat ut till Danmark, om att få ut praktikanter på deras fartyg. I en del fall har vi svenska kollektivavtal och här anser vi att arbetsgivaren bör sörja för återväxten av svensk arbetskraft.

Jan Snöberg vittnar om att det inte alltid är så lätt att få loss praktikplatser från rederier som flaggar ut.

– Vi har stött på motstånd mot att ta ombord svenska sjöbefälsstudenter när man flaggar ut, det är faktiskt vissa som vägrar. Det här är väldigt synd och jag förstår inte riktigt deras argument.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.