Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Folk/företag | Politik

Positiva reaktioner på det maritima strategiarbetet

Efter att infrastrukturminister Anna Johansson (S) redogjort för det pågående arbetet med en maritim strategi för Sverige på Swedish Maritime Day 2015 på måndagen följde kommentarer och paneldiskussion.

Karin Svensson Smith (MP), ordförande i trafikutskottet, poängterade sjöfartens överlägsenhet gentemot andra transportslag vad gäller effektivitet i synnerhet med stora godsvolymer.

– Sjöfarten har flera stora fördelar jämfört med andra sätt att förflytta saker om man ser det ur ett strikt transportpolitiskt perspektiv. Oavsett vilka bränslen som kommer att användas framöver för att ersätta oljedrivna transporter så är det mängden energi som är ganska avgörande för det effektivaste sättet att använda det vi nu har att tillgå. Då har ju sjöfarten en enorm fördel i dess låga friktion. När fartyget har en lagom hastighet kan man transportera väldigt mycket till väldigt liten energiåtgång. Det är en fördel framför allt genetemot gummihjul.

Viktig närsjöfart

Karin Svensson Smith belyste även sjötransporter från ett infrastrukturperspektiv.

– Om vi sammanfattar alla önskemål om infrastrukturinvesteringar till väg, järnväg och andra, så överstiger de vida den möjlighet som vi har att finansiera det människor vill ha på plats. Då måste man se vad som är kostnadseffektivt vad det gäller godstransporter. Vattenvägen är i infrastrukturanläggning och skötsel vida överlägsen de landbaserade transporterna, oavsett om det är väg eller järnväg. Det talar för att närsjöfart bör vara en mycket viktig beståndsdel i en sådan här maritim strategi.

Bör behandlas likvärdigt

Hon sade att om man absolut måste bygga ny infrastruktur så är det viktigt att man behandlar sjöfarten likvärdigt med järnvägen och vägen.

– Allra viktigast är att hitta rättvisa spelregler, inte bara vad gäller infrastruktur utan också ekonomiskt. Det är ju ingen ideell verksamhet att förflytta råvaror eller färdiga produkter. Det är väldigt mycket kostnaderna som styr vilken transport som de facto blir av. Vilka kombinationer av väg, järnväg sjöfart som transportköparna väljer.

Karin Svensson Smith berättade att det nu förbereds en vägslitageskatt som tillsammans med den blå skatten kan bli ett sätt att åstadkomma rättvisa spelregler.

Upphandlarna styr

Slutligen lyfte Karin Svensson Smith fram transportköparnas roll.

– Jag vill trycka på upphandlarnas perspektiv. Om vi inom politiken ser till att det finns rätt infrastruktur, rättvisa spelregler vad gäller avgifter, och också att man har kontroll över att saker och ting sköts så att det lönar sig att göra rätt, så är det till syvendes och sist den som handlar upp transporterna som har ansvar för vilka transporter som blir av. Här tror jag att det finns en väldigt stor förbättringspotential. Att man ställer krav och att man kontrollerar att kraven följs så att man tar ansvar för att den transport som levereras uppfyller högt ställda krav på miljö, anställningsvillkor och säkerhet enligt de regelsystem som finns.

Här anser hon att man tillsammans kan göra väldigt mycket mer. Hennes budskap är att det inte enbart är politiken, utan även många andra som behöver se till att sjöfarten utnyttjas till dess rätta potential.

Behövs krafttag

Lars Hjälmered (M), vice ordförande i näringsutskottet, betonade bland annat att det fortsättningsvis måste tas krafttag för den svenska sjöfartsnäringen.

– Den är betydelsefullt som en egen näring, men också betydelsefull för att hälften av svensk ekonomi är kopplad till handel. En mycket stor del av den svenska handeln går just på sjöfart till och från Sverige. Klarar vi inte sjöfartsfrågorna så riskerar det väldigt tydligt slå mot ett handelsberoende land som Sverige.

Han refererade till den utvärdering av den svenska sjöfarten, som trafikutskottet nyligen släppt, där man konstaterar att det finns ett antal brister som man borde ta fasta på.

– Man måste göra mer vad man kallar för ramvillkor. Hur är förutsättningarna att ha ett rederi, och bedriva sjöfartsverksamhet i Sverige? Där man tydligt pekar ut att man stegvis måste förbättra detta.

Bra att arbetet fortsätter

Mikael Laurin, vd för Laurin Maritime AB och vice ordförande i Sveriges Redareförening, sade att det var positivt att den nuvarande regeringen fortsätter driva arbetet med en maritim strategi framåt.

– Det är ett arbete som behövs. Under de senaste tio åren har europeisk sjöfart vuxit med 70 procent, det har skapats väldigt mycket sysselsättning och en stor industri runt det här. Under samma tio år har den svenska sjöfarten blivit fem procent mindre. Sverige har en väldigt stark sjöfartsnäring, det finns mycket kunskap, teknik och innovation, men den behöver också komma till sin rätt.

Viktiga entreprenörer

Mikael Laurin berättade att Laurin Maritime startades av hans far för 35 år sedan. 

– Då var det väldigt vanligt att entreprenörer drog igång företag i Sverige inom sjöfart. Sjöfarten har byggts av entreprenörer till stor del. Idag är det inte lika vanligt för det är krångligt med regler. Det är viktigt att få ett stort grepp om det här och en långsiktighet i de regler som kommer. Annars är risken att de entreprenörer som vill starta nya företag går någon annanstans eller helt enkelt inte kommer igång. Det finns en väldig potential och det finns också en väldigt positiv stämning inom sjöfarten idag. Alla vill dra åt samma håll och alla vill få det här att fungera.