Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Sjöfartsstatistik

Passagerarna minskade medan godset ökade

Antalet passagerare i svenska hamnar minskade kraftigt fjärde kvartalet 2020 jämfört med samma period året innan, medan godshanteringen ökade något. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

Coronapandemins effekter avspeglar sig även i statistiken över passagerare och gods i de svenska hamnarna. Ny preliminär statistik från Trafikanalys visar att under fjärde kvartalet 2020 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 2,5 miljoner, vilket är en minskning med 59 procent jämfört med samma kvartal 2019.

Den totala godshanteringen i svenska hamnar var 41,9 miljoner ton, vilket motsvarar en ökning med 3 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2019. Det uppger Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Bruttodräktighet om minst 20

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar med fartyg som har bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik för att lasta/lossa gods eller lämna/hämta passagerare.

I pressmeddelandet redovisar myndigheten följande data som avser förändringar till kvartal 4 2020 jämfört med kvartal 4 2019: 

  • Antal passagerare i utrikes trafik minskade med 62 procent, till 2,1 miljoner passagerare, exklusive kryssningspassagerare. Färre passagerare till/från finska hamnar bidrog mest till minskningen. Totalt minskade passagerare till/från EU-länder med 3,1 miljoner passagerare (-59%). 
  • Lossat (ankommande) gods från utrikes hamn minskade med 2 procent, till 18,8 miljoner ton. Raffinerade petroleumprodukter och rundvirke tillhörde de varugrupper som bidrog mest till minskningen i totalt lossade godsmängder i utrikes trafik. Nedgångarna var 18 respektive 27 procent. Ökade lossade godsmängder av kol, råolja och naturgas (+12%) och gods på lastfordon (+8%) dämpade nedgångarna.
  • Lastat (avgående) gods till utrikes hamn ökade med 7 procent, till 17,0 miljoner ton. Järnmalm, raffinerade petroleumprodukter och gods på lastfordon bidrog mest till ökningen; grupperna ökade med 44, 10 respektive 9 procent. Sjunkande leveranser av kol, råolja och naturgas (-77%) dämpade ökningarna.
  • Inrikes lossat gods ökade med 9 procent, till 3,1 miljoner ton. Här ökade den lossade vikten av jord, sten, grus och sand respektive raffinerade petroleumprodukter från svensk hamn mest i vikt med 31 procent respektive 7 procent. Nedgångar i lossade mängder av kol, råolja och naturgas och spannmål dämpade uppgångarna.