Kategori: Politik

Parterna har ännu långt till förhandlingsbordet

Regeringens utredare vill att arbetsmarknadens parter ska lösa frågan om rederiernas bemanningskostnader. Men inga förhandlingar har inletts – regeringen tänker inte ta initiativet och Redareföreningen är tveksamma till samtal.

Just nu råder sjöfartspolitisk stiltje efter att Jonas Bjelfvenstam presenterade utredningen om svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar den 28 oktober – utredningen ligger nu ute på remiss och eventuella synpunkter ska ha kommit in till näringsdepartementet senast den 31 januari nästa år. 

I sitt betänkande vill Jonas Bjelfvenstam att arbetsmarknadens parter senast den 1 mars 2011 ska ha förhandlat fram nya centrala överenskommelser som sänker bemannings-kostnaderna. Utredaren skriver också att regeringen bör överväga att sätta ut avstämningstidpunkter och bistå med förhandlingsledare. 

De här förhandlingarna har fortfarande inte kommit igång. Och från regeringens sida har man i dagsläget inga avsikter att intervenera. 

Upp till parterna

– Regeringen råder inte över samtalen mellan arbetsmarknadens parter och en eventuell utökning av TAP-kvoterna. Det är upp till parterna att komma överens, säger kanslirådet Tomas Brolin.

Arbetsmarknadens parter har de senaste åren försökt nå en bred lösning, men utan resultat. Dock har enskilda rederier på utvalda fartyg skrivit avtal om kraftigt höjda TAP-kvoter. Enligt SEKO Sjöfolk har 8–10 rederier idag TAP-kvoter på 75 procent.

Kort om tid

Enligt Kenny Reinhold, avdelningsordförande SEKO Sjöfolk, ska fackets förbundsledning inom en snar framtid diskutera turordningen om hur de eventuella förhandlingarna med SARF/Redareföreningen kan ordnas.

– Regeringen har satt bollen i rullning och förväntar sig att arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar. Men tidsspannet är mycket kort, och vi anser att det finns många fler frågor än bara bemanningskostnaderna som måste diskuteras. Detta måste mynna ut i en bred uppgörelse, säger Kenny Reinhold, som överlag är nöjd med utredningen, inte bara för att utredaren går emot ett svenskt internationellt register.

– Det finns flera positiva delar i utredningen, men en sak vi vill ha bort är det isolerade fokuset på bemanningskostnaderna. Vi hade kunnat jobba för vatten och bröd i ett helt år, det löser ändå inte rederiernas problem. Bemanningskostnaderna är ett problem bland många.

Redareföreningens vd Håkan Friberg är av förklarliga skäl desto mindre nöjd med utredningen, och tror heller inte att samtalen mellan arbetsmarknadens parter kommer att leda någon vart.

– Jag vet inte vad vi ska förhandla om. För oss inom rederinäringen är inte lösningen på problemen att förhandla om TAP-kvoterna, vi behöver ett internationellt register, säger Håkan Friberg.

SRF hoppas på remissvaren

Redareföreningen sätter istället sitt hopp till vad som står i remisskrivelsen: ”Utredningen innehåller ett lagförslag om ett internationellt fartygsregister, men utredaren har i sin analys inte funnit det lämpligt att införa ett sådant register i svensk rätt. För fortsatt beredning av ärendet önskar regeringen att remissinstanserna lämnar synpunkter på den delen av utredningen.”

– Det är positivt att man fokuserar på ett internationellt register i remissdelen, det betyder att man inte släpper frågan. Det ska bli mycket intressant att se vad remissinstanserna säger, menar Håkan Friberg.

Tomas Brolin vill inte föregripa regeringens arbete och konstaterar när det gäller det internationella registret:

– Innan regeringen tar ställning vill den få in synpunkter från remissinstanserna. Utredaren lämnar ett förslag på hur ett internationellt register kan utformas i svensk rätt, men ser det inte som lämpligt att införa ett sådant. Istället föreslår utredaren andra saker som kan stärka svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar. Nu får vi avvakta vad remissinstanserna säger.

Håkan Friberg är också positiv till att regeringen gick ut med remissen så snabbt, i vanliga fall behövs det längre tid för att förbereda en remiss.

Snabbade på förloppet

– För att vinna tid och få ut utredningen på remiss så fort som möjligt gjorde vi en beredning av remissinstanserna innan utredningen presenterades. Huvudförslagen i utredningen var redan kända för expertgruppen i slutet av september. Det hastar att göra något, ingen tjänar på att vila på åtgärder. Vi ser just nu en betydande utflaggning från Sverige, säger Tomas Brolin och fortsätter:

– Regeringen tyckte inte det var lämpligt att korta remisstiden eftersom det finns så många olika parter i detta med vitt skilda synpunkter.

Efter att regeringen har sammanställt remissvaren har man sedan till den 22 mars på sig att lämna in en proposition till vårriksdagen, om det gäller lagändringar. Drygt två månader alltså.