Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö

Organisation varnar för klimatförslag från EU

Miljöorganisationen Transport & Environment varnar för att EU-kommissionens förslag på hur sjöfarten ska bli fossilfri tvärtom uppmuntrar till fortsatt fossilanvändande.

I juli 2021 la EU-kommissionen fram sitt klimatpaket Fit for 55, förslag på hur sjöfarten ska överge fossila bränslen till förmån för alternativa marina bränslen, och nå nettonollutsläpp till år 2050. Bland annat ska initiativet FuelEU Maritime inom paketet stimulera användningen av hållbara bränslen och utsläppsfri teknik inom sjöfarten genom att sätta ett tak för växthusgaser från fartyg som anlöper europeiska hamnar.

Kritiserar teknikneutralitet

Miljöorganisationen T&E har gått igenom förslaget, och i en rapport varnar man för att det trots syftet medför stora risker för inlåsning av fossil gas, där flytande naturgas (LNG) får en stark push på marknaden på bekostnad av mer hållbara alternativa bränslen. Man kritiserar bland annat det teknikneutrala övergripande klimatmålet, och menar att EU i stället behöver införa styrmedel i form av särskilda krav och incitament för att stödja gröna elektrobränslen inom sjöfarten.

Om FuelEU-förslaget skulle antas som det ser ut nu menar T&E att det direkt skulle undergräva bland annat EU:s klimatmål att uppnå klimatneutralitet till 2050. 

Organisationen vill höja ambitionsnivån och föreslår i rapporten bland annat att särskilda kvoter och incitament införs för att öka efterfrågan på hållbara elektrobränslen.