Portrait of Jaakko Eskola

Fotograf: Wärtsilä

Kategori: Ekonomi | Fartygsutrustning

Omstrukturering för lönsam tillväxt

En global omstrukturering inom Wärtsilä ska stärka konkurrenskraften men innebär en reducering med 1.200 arbetsplatser.

Wärtsilä Oyj Abp inleder en process för att omstrukturera sin verksamhet och sina resurser för att säkra sin lönsamhet och konkurrenskraft i framtiden. Det koncernövergripande programmet förväntas leda till en minskning av cirka 1.200 arbetsplatser globalt och berör alla affärsområden och stödfunktionerna. Programmet uppges möjliggöra ökad försäljning och stabilitet inom affärsverksamheten.

”Smärtsamt beslut”

Genom omstruktureringen räknar Wärtsilä med att uppnå årliga besparingar på cirka 100 miljoner euro.

– Vi befinner oss i en affärsmiljö som förändras med ökande fart. Spänningar i världshandeln, geopolitisk osäkerhet och volatiliteten på marknaden utgör riskfaktorer. Vi har presterat relativt väl i den rådande marknadsomgivningen tack vare våra Smart Marine- och Smart Energy-strategier. Trots detta måste vi konstant stärka organisationen för att klara utvecklingen nu och i framtiden. För att behålla vår ledande ställning på marknaden och för att hållas starka, smidiga och konkurrenskraftiga är det viktigt vi att kontinuerligt effektiviserar verksamheten. Detta är ett smärtsamt beslut, men tyvärr kan inte nedskärningar undvikas, säger koncernchef Jaakko Eskola i ett pressmeddelande

I de länder där de planerade sparåtgärderna leder till personalminskningar inleds förhandlingarna i enlighet med lokal praxis och lagstiftning. Vidare uppges att Wärtsilä erbjuder stöd och konsultering samt hjälp med återanställningar i dessa länder.

Positiv utveckling

Omstruktureringen offentliggjordes samtidigt som koncernens publicerade sin bokslutskommuniké. Under 2018 ökade orderingången med 12 procent till 6.307 miljoner euro. Orderstocken ökade med 21 procent och uppgick till 6.166 miljoner euro i slutet av 2018. Omsättningen ökade med fem procent till 5.174 miljoner euro. Det jämförbara rörelseresultatet uppgick till 577 miljoner euro, vilket var i linje med året innan, och resultatet före skatter ökade med två procent till 502 miljoner euro.

– År 2018 kännetecknades av en positiv utveckling i orderingången tack vare en ökad efterfrågan på nybyggen och service på marinmarknaden. Miljöfrågor var det centrala temat på marinmarknaden, då kunderna förberedde sig på att uppnå IMO:s globala gränser för svavelutsläpp 2020. Inom Wärtsilä resulterade detta i en avsevärt större efterfrågan på avgasreningssystem. Till orderingången bidrog också den livliga aktiviteten på marknaden för kryssningsfartyg och passagerarfärjor samt våra kunders intresse för långfristiga serviceavtal, uppger koncernchef Jaakko Eskola.

Solid efterfrågan

Koncernen meddelar att efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2019 förväntas vara i linje med föregående år. Wärtsilä förväntar sig en solid efterfrågan inom affärsområdena Marine och Energy.

– Vi börjar året med en ny organisation baserad på två affärsområden som omfattar både nyförsäljning och service. Det främsta syftet med denna struktur är att i högre grad uppfylla kundernas behov under hela livscykeln och därigenom öka det värde som vi levererar. På detta sätt stöder vi vårt långsiktiga mål som går ut på lönsam tillväxt. Vi utgår från att marknadsläget under 2019 kommer att likna läget året innan. Återhämtningen på marinmarknaden väntas fortfarande vara långsam, medan efterfrågan på flexibel kraftförsörjningskapacitet stöder utsikterna för energimarknaden. Konkurrensläget och de geopolitiska spänningarna förblir en riskfaktor. Vår orderbok är sund när det gäller leveranserna 2019, och leveranserna väntas än en gång koncentreras till andra halvåret. Den framgångsrika implementeringen av planenliga åtgärder för att säkerställa hållbara besparingar och ett ökat värde för kunderna kommer att vara centrala faktorer i utvecklingen av lönsamheten 2019, säger Jaakko Eskola.