Fotograf: Kvarken Ports

Kategori: Hamn/Logistik

Ökande godsvolymer i Umeå

Umeå hamns siffror för 2022 visar på en ökande mängd gods till och från regionen under året. Hamnen anger ökad träexport, industrisatsningarna i norr och Wasalines nya färja som bidragande faktorer.

– De senaste åren, även under pandemin, har vi sett en stabil ökning i antalet hanterade lastenheter (TEU) via Umeå hamn och Umeå kombiterminal. Det är bland annat ökad export av trävaror, Wasalines nya färja och den pågående nyindustrialiseringen i Norrland som ligger bakom ökningen där Umeå blir regionens naturliga logistiknod. Vi upplever också att fler vill satsa på mer miljövänliga transporter och då är sjöfart och järnväg de naturliga alternativen vilket kan vara en annan orsak till ökningen, säger marknadsstrateg Daniel Rönnberg på Inab, ett kommunalt bolag som samordnar Umeås järnvägs- och sjöfartsfrågor, i ett pressmeddelande.

Mer trävaror

Under fjolåret ökade mängden hanterade TEU via Umeås järnvägsanläggningar med 28,5 procent. Inom sjöfarten skedde de största ökningarna inom hanteringen av trävaror, plus 23,7 procent jämfört med 2021, samt gods via Wasaline, plus 11,5 procent räknat i ton.

– Under 2022 öppnade vi den nya intermodala järnvägsterminalen i hamnen med en direktlinje till Göteborgs hamn. Intresset har varit stort och för 2023 ser vi både fler aktörer och avgångar via hamnens järnvägsterminal. Dessutom slog Wasaline nytt rekord i antalet fraktenheter under 2022. Glädjande är också en tydlig ökning inom segmentet trävaror som är en viktig del av den totala exporten från Umeå hamn, säger Christer Nederstedt, försäljnings- och marknadschef hos Kvarken Ports som driver Umeå hamn.

Mellan två Europavägar

Det gods som passerar via Umeås anläggningar försörjer hela regionen och består till största delen av förädlad skogsråvara, industri- och konsumtionsgods. Upptagningsområdet för Umeå kombiterminal sträcker sig från Örnsköldsvik i söder till Skellefteå i norr och gränsen mot Norge i väster. Hamnen täcker ett ännu större område då man även når österut och in i Österbotten.

– Umeå ligger geografiskt mycket bra till då vi befinner oss i en korsning mellan två Europavägar, har goda förbindelser med närhet till Finland och Norge, har norra Sveriges enda isfria hamn samt att vi har tillgång till alla transportslag. Umeå fungerar som en tillväxtmotor för Norrland och växer med cirka 1.600 invånare årligen vilket sammantaget gör oss till ett naturligt logistiknav för hela regionen, säger Daniel Rönnberg på Inab.