Fotograf: Maksim Kozlov / Pixabay

Kategori: Forskning | Miljö

Ny kunskap om utsläpp i Östersjön

En av de största utmaningarna för sjöfarten i Östersjön är utsläppen av kväveoxider, visar ett nyligen avslutat EU-finansierat projekt. 

Det treåriga projektet BONUS Sheba, Sustainable shipping and Environment of the Baltic Sea region, har fokuserat på hur Östersjön påverkas av en allt mer intensiv sjöfart. Ett 40-tal forskare från elva olika institut och lärosäten i samtliga Östersjöländer har medverkat i projektet.

– En av sjöfartens största utmaningar, både i dag och många år framöver, är utsläppen av kväveoxider. De påverkar både människors hälsa och ekosystemen, bland annat bidrar de till algblomning och utbredningen av syrefattiga bottnar i Östersjön, säger Jana Moldanova, projektledare för BONUS Sheba i ett pressmeddelande.

Buller från containerfartyg

Forskarna har räknat på både nuvarande och framtida sjöfartsutsläpp till vatten och luft samt undervattensbuller.  

– Som väntat kommer mest buller från containerfartyg och fraktfartyg men de mest bullriga fartygen, sett per rest avstånd, finns bland bilfärjor. Studierna på hur fisk reagerar på buller visar att höga ljud utlöser ett defensivt beteende men vi kunde inte observera några tydliga panikreaktioner eller fysisk skada. Det krävs dock betydligt mer arbete för att få en övergripande syn på bullerpåverkan, säger Jana Moldanova.

Orent skrubbervatten

Forskarna ser även en risk för ytterligare negativ påverkan på de marina ekosystemen från skrubbervatten. Allt fler installerar nu skrubbrar för att möta de nya strängare svavelreglerna som träder i kraft 2020. Skrubbrar renar visserligen fartygens avgaser från luftföroreningar men det orenade skrubbervattnet släpps direkt ut i havet där det har negativa effekter på det marina ekosystemet, enligt forskarna. Studien visar också att fritidsbåtarnas samlade utsläpp av kolväten och kolmonoxid var mycket höga och att många platser i Östersjön har höga koncentrationer av koppar och zink som kommer från bottenfärger.  

Helcom

Projektet ska nu i ett samarbete med flera andra sjöfartsprojekt samt HELCOM bilda en Interreg-plattform för Clean Shipping, CSHIPP, som ska sammanställa projektresultaten och ta fram rekommendationer till beslutsfattare, näringsliv och andra intressenter.

Sheba har finansierats av Östersjöprogrammet BONUS som finansieras av EU och nationella finansiärer, bland annat Naturvårdsverket.

Läs rapportsammanfattningen på Helcoms hemsida