Ny interpellation om tonnageskatten

Riksdagsmannen Fredrik Olovsson (s) har lagt en interpellation till finansminister Anders Borg (m) om tonnageskatt. Fredrik Olovsson menar att ett tonnagebaserat system för sjöfarten skulle göra att den svenska näringen fick likartade villkor som sina konkurrenter. Eftersom besked dröjer från finansdepartementet ställer den socialdemokratiske riksdagsmannen tre frågor; när kan ett förslag väntas, vilka överväganden gör finansministern när det gäller en övergång till tonnageskatt och vilka ställningstaganden i fråga om den svenska rederinäringens långsiktiga konkurrenssituation i skattehänseende har finansministern gjort och avser att göra?Senaste den 15 maj måste Anders Borg svara på interpellationen.