Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Fotograf: Niclas Fasth/Sjöfartsverket

Kategori: Myndigheter | Politik | Regelverk

Nu höjs avgifterna

De föreslagna höjningarna av farleds- och lotsavgifterna ska nu genomföras, trots extra anslag till Sjöfartsverket och omfattande kritik från remissinstanser.

2021 års höjning av Sjöfartsverkets farleds- och lotsavgifter har skjutits upp och myndigheten har fått extra anslag, bland annat för att täcka uteblivna avgiftstintäkter. På torsdagens branschråd aviserades att Sjöfartsverket nu har beslutat att genomföra de föreslagna höjningarna.

Farledsavgiften höjs därmed med 1,1 procent för 2022. Utöver det lägger Sjöfartsverket på ett bonus-malus-påslag, vilket innebär en sammanlagd höjning på 9,1 procent, varav 8 procent ”transfereras tillbaka till branschen i form av miljöincitamentet”, enligt en skrivelse från Sjöfartsverket.

Lotsavgifterna och taxan för beställd isbrytning höjs också. 

Extra anslag

I regeringens budgetförslag aviseras extra anslag till Sjöfartsverket på sammanlagt flera hundra miljoner fördelat över kommande år, som ska användas för omställning till en fossilfri flotta, klimatkompensation samt sjöräddning och viss kanal- och slussinfrastruktur.

Sjöfartsverket håller på att genomföra effektiviseringsåtgärder motsvarande 1,5 miljarder kronor över en tioårsperiod. ”Men eftersom verksamheten tidigare var underfinansierad, krävs nu utöver anslagshöjningen från staten även en höjning av avgifterna för att möta kraven och förväntningarna”, anger myndigheten i skrivelsen.

– Den högre anslagsnivån tillsammans med våra planerade avgiftshöjningar ger oss goda möjligheter till en stabil ekonomi med en buffert. Lotsavgiften höjs successivt till full kostnadstäckning och farledsavgiften höjs med inflationen, vilket motsvarar drygt en procent. Förändringarna bidrar samtidigt till att våra kunder får en större förutsägbarhet kring avgiftsutvecklingen framöver, säger Katarina Norén, generaldirektör.

De flesta remissinstanser kritiska

Merparten av remissvaren till förslaget om avgiftshöjningar är kritiska. Näringslivets Transportråd vill se ökad anslagsfinansiering av Sjöfartsverkets verksamhet och anger att avgiftshöjningarna ”inte går ihop med de politiska ambitionerna om ökad överflyttning av långväga gods från väg till sjöfart”. Även Rederierna i Finland uttrycker kritik och ber Sjöfartsverket att ompröva sitt förslag.

Föreningen Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström kommenterar den egna organisationens remissvar:

– När Sjöfartsverket fick ökade anslag under 2020 och 2021 var det givetvis bland annat för att inte höja farleds- och lotsavgifterna. Under coronapandemin har sjöfarten och näringslivet i stort drabbats mycket hårt och stora delar av sjöfarten är fortfarande kraftigt påverkade av pandemin. Att då höja avgifterna för sjöfarten och i ett slag försämra konkurrenskraften för sjöfarten såväl svenskt näringsliv bedömer vi som orimligt.