Korvett i Göteborgs skärgård.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Beredskap

Nu görs upphandlingen om

Enbart 13 av 25 intresserade leverantörer klarade alla krav när Försvarsmakten upphandlade fartygskapacitet i kust- och närsjöfart i höstas, vilket gjorde att upphandlingen avbröts. Nu har en ny upphandling inletts.

Det hela handlar om den gemensamma upphandlingen av fartygskapacitet i kust- och närsjöfart, som försvarsmakterna i Sverige och Finland samt vissa svenska myndigheter gör för svenskt totalförsvar och Finlands försvarsmakt.

Under slutet av förra året genomfördes upphandlingen, men på grund av att för få av de ansökande leverantörerna kvalificerade sig till det andra steget i upphandlingen, valde försvarsmakterna att avbryta. Enbart 13 av de 25 bolagen som skickat in anbud inom ansökningstiden uppfyllde försvarsmakternas kravställning. 

– Vi ser det som ett måste att ha flera leverantörer för att skapa redundans, robusthet och ett ramavtal som Försvarsmakten och andra totalförsvarsmyndigheter kan förlita sig på. Därför är det ett krav att vi måste ha flera leverantörer och när inte tillräckligt många leverantörer kvalificerade sig valde vi att avbryta, säger David Granbom, strategisk inköpare på Försvarsmakten till Sjöfartstidningen.

Avtal på plats i maj

I slutet av februari inleddes upphandlingen på nytt genom att ansökan öppnade med den 27 mars som sista ansökningsdag för potentiella leverantörer.

I andra steget i upphandlingen bjuds leverantörer in att lämna anbud, en process som enligt tidsplanen inleds den 5 april och som pågår fram till den 5 maj. Den 12 maj har Försvarsmakten satt som datum för tilldelning av ramavtalen.  

Upphandlingen genomförs som ett selektivt förfarande enligt lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Avtalsperiod på sju år

Upphandlingen omfattar fartygskapacitet i kust- och närsjöfart genom resebefraktning, tidsbefraktning, hyra av fartyg (bareboat) samt viss linjetrafik. Den fartygskapacitet som upphandlingen avser att säkerställa är roro-fartyg, ropax-fartyg, torrlastfartyg samt oljetankfartyg. 

För den sammanlagda avtalsperioden inklusive eventuella tidsoptioner på totalt sju år, uppskattar Försvarsmakten att det totala värdet av upphandlingen ligger på 35 miljoner euro med en takvolym på 50 miljoner euro.

Upphandlar även inrikessjöfart
Den 16 mars inleddes samtidigt Försvarsmaktens upphandling av fartygskapacitet i inrikessjöfart, vilken även den omfattar resebefraktning, tidsbefraktning och hyra av fartyg (bareboat). Den fartygskapacitet som upphandlingen av inrikessjöfart avser att säkerställa är fartyg för passagerartransport, passagerarfartyg, roro-passagerarfartyg, godsfartyg, bogserbåtskapacitet, oljebunkerfartyg samt arbetsfartyg som är avsedda för sjömätning, rör- eller kabelutläggning, isbrytning, muddring, bogsering, bärgning, dykning och forskning.

Den sammanlagda avtalsperioden inklusive eventuella tidsoptioner är fyra år. Försvarsmakten uppskattar det totala värdet på upphandlingen till 60 miljoner kronor med en takvolym satt till 100 miljoner kronor.
Sista dag att inkomma med anbud är den 17 april och enligt tidsplanen kommer tilldelningen av ramavtalen att ske den 24 april.