Norge lindrar rederibeskattningen

Den norska regeringen ändrar nu reglerna för den mycket diskuterade retroaktiva beskattningen i tonnageskatten. Enligt tidigare beslut skall rederierna betala in tio års uppskjuten skatt. Två tredjedelar av detta skulle enligt enligt det ursprungliga beslutet betalas in under en tioårsperiod, medan en tredjedel skulle avsättas för miljöinvesteringar under en femtonårsperiod. Tidsgränsen för det sistnämnda har nu slopats, vilket innebär att rederierna kan bokföra dessa medel som egenkapital och inte som en skatteskuld.