Nej till engelska vid linjelotsning i Finland

Det kommer fortsättningsvis att krävas kunskaper i finska eller svenska för att erhålla finländskt linjelotsbrev. En arbetsgrupp har utrett om man på försök skulle tillåta engelska vid linjelotsning och kommit fram till att ett tidsbundet försök skulle vara svårt att genomföra och att det inte heller nämnvärt skulle minska logistikkostnaderna. Man diskuterade också möjligheterna att godkänna engelska permanent, men ett sådant beslut kan inte tas förrän olika riskhanteringsmetoder har undersökts.Det är främst vissa intresseorganisationer för befraktare, rederier och hamnar som anser det nödvändigt att erhålla linjelotsbrev också på engelska i Finland för att reducera logistikkostnaderna. Om engelska skulle införas som tredje språk innebär det att befälhavare på utländska fartyg skulle ha betydligt lättare att avlägga examen för linjelotsbrev. Ett fartyg kan befrias från lotsplikt i Finland om befälhavaren har linjelotsbrev. Brevet är personligt och gäller endast för ett specifikt fartyg i en viss farled.