Nationaliteten största påverkan på upplevd risk

Nationaliteten är den faktor som har störst betydelse för hur sjömän uppfattar risken att skadas, det visar en ny studie från Seafarers International Research Centre vid universitetet i Cardiff. Forskarna har undersökt hur nationalitet, rang, avdelning, ålder och vilken typ av fartyg sjömannen jobbar på, påverkar deras uppfattning av hur stor risk de löper att skada sig och under vilka omständigheter risken är störst. Sjömän från Kina uppfattar att risken att råka ut för en skada är större än vad andra nationaliteter gör, sjömän från Holland uppfattar risken att skada sig som lägre än alla andra.Föga förvånande är att de yngsta sjömännen är de som anser att risken att råka ut för en olycka är allra minst, något mer förvånande är det kanske att det samma gäller för de allra äldsta. De svarande i studien kom från över 50 olika länder. Studien säger inget om vilken nationalitet som har mest rätt i sina uppfattningar.