Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Forskning | Miljö

Mycket EU-pengar att söka

Nu finns nya möjligheter att söka EU-pengar till sjöfartsrelaterade forskningsprojekt. Detaljer om den senaste EU-utlysningen presenterades vid ett Lighthouse-seminarium. 

– Efter att ni har satt rätt titel för er ansökan ska ni gå till raden ”expected impact”, det vill säga vad ni förväntar er att uppnå med er forskning. Detta är det viktiga och det ni ska lägga tyngdpunkten på, sa Esa Stenberg från Vinnova till det 40-tal forskare och representanter från myndigheter och marintekniska företag som dykt upp vid det seminarium om sjöfartsforskning som kompetenscentrat Lighthouse arrangerade på onsdagen i Göteborg.

Mycket pengar 

Esa Stenberg är nationell kontaktperson för Horisont 2020, vilket är namnet på det EU-program för forskning och innovation där det alltså finns en hel del pengar att hämta för sjöfartsrelaterade forskningsprojekt. Enligt Esa Stenberg uppgår exempelvis budgeten för fyra av de forskningsteman som har utlysts nu i oktober och som handlar om vattenburna transporter till 78 miljoner euro.

– Dessa forskningsteman sorterar under kategorin ”Smarta, gröna och integrerade transporter”, där målet är att man ska uppnå ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, klimatvänligt, säkert och konkurrenskraftigt, sa Esa Stenberg, som också tipsade om EU-konferensen ”Maritime and Innovation Brokerage Event 2015” som ska hållas i Rotterdam den 10-11 november.

– Konferensen är bara avsedd för den maritima sektorn, så där får man massor med bra information om finansieringsmöjligheterna i Horisont 2020.

Välkända projekt

På seminariet berättade också Cecila Nilsson, regionutvecklare vid Västra Götalandsregionen, om bland annat den europeiska regionala utvecklingsfonden (European Regional Development Fund). Cecilia Nilsson inledde sitt föredrag med be samtliga åhörare som känner till något projekt som delfinaniserats av utvecklingsfonden att ställa sig upp.

Varpå merparten av deltagarna lydigt reste sig upp ur stolarna. 

– Ja, det var ju en hel del ser jag, sa hon med ett leende och nämnde sedan projekt som Clean Shipping, Svenskt Marintekniskt Forum och Marinova.

Mål: skapa jobb

Enligt Cecilia Nilsson utgör den europeiska regionala utvecklingsfonden en tredjedel av EU:s totala budget och är följaktligen en viktig del av EU:s långsiktiga arbete. Ett nytt program fastställs för fonden vart sjunde år, och den aktuella fonden sträcker sig från 2014 till 2020. 

I Västra Götaland syftar den europeiska regionala utvecklingsfonden till att stärka konkurrenskraften för små- och medelstora företag, där det primära målet är att nya jobb ska skapas.

– Oftast är det treåriga projekt där 40 procent är EU-finansierat och ni själva måste hitta resterande 60 procent. Ett normalstort projekt har en budget på mellan tre och 30 miljoner kronor.

Stort nätverk

Tomas Bräck och Marian Mikheil från Europe Enterprise Network tipsade om fördelen med att ansluta sig till detta nätverk, som är initiativ skapat av Europeiska Kommissionen och i Sverige finansieras av Tillväxtverket. Nätverket är tänkt att knyta samman forskare och företag och erbjuder gratis råd om exempelvis EU-finansiering.

– Europe Enterprise Network är det största affärsnätverket i världen, där 8.000 svenska företag har fått hjälp de senaste fem åren. Vi kan bland annat hjälpa er att hitta internationella affärskontakter, vi kan marknadsinformation och mycket annat, sa de två nätverksrepresentanterna.