Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Utbildning | Säkerhet

MRM för tankfartygsbefäl

MRM för tankfartygsrederier är en ny produkt i Chalmers utbud av fortbildningskurser.

För närvarande pågår en fortbildningskurs i Marine Resource Management MRM på Chalmers i Göteborg. I kursen deltar 12 seniorbefäl från fem tankfartygsrederier.

Detta är Chalmers andra MRM-kurs som bygger på IMO:s modellkurs 1.22. Under våren arrangeras ytterligare två kurser.

Utvecklad ur BRM

Kursen har utvecklats ur den Bridge Resource Management (BRM)-kurs som Chalmers erbjuder.

– Det är drygt ett år sedan vi började med den BRM-utbildning som vi ger för Stena Line. Alla nautiska befäl i Europa-flottan, 250 personer, ska genomgå en sådan kurs i tre dagar, säger Staffan Strive på Chalmers Professional Education AB.

Han säger att intresset är stort för den nya MRM-kursen som har ett bredare innehåll än BRM-kursen, då den även omfattar fartygsmanövrering.

Inte helt identiska

Lars Axvi, tekniklektor på Chalmers, har lett utvecklingen av den nya MRM-kursen. Han berättar att tankfartygsrederiernas kunder, oljebolagen, kräver att befälet genomgår en kurs som fyller kraven för IMO Model 1.22. MRM-kursen utvecklades för att uppfylla dessa krav. Den ska bland annat vara på 40 timmar, varav 16 i simulator.

– Kursen är sådan att den handlar mycket om erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna. En av de viktigaste delarna är att hitta de goda exemplen och kunna bygga på dem i diskussionsforumet i klassrummet och sedan testa dem i en praktisk kontext i simulatorn. Den dynamiken gör att kurserna inte blir helt identiska varje gång eftersom vi vill utnyttja deltagarnas kunskaper. 

Dela erfarenhet

Lars Axvi anser att deltagarna tillför unik kunskap, som man måste utnyttja.

– Det unika med att få in de yrkesverksamma i kursverksamheten är att de har en enorm erfarenhet som vi vill ta hand om och se om vi kan utnyttja och dela med till de andra.

Han tycker att detta framför allt gäller krissituationer.

– Det är få som varit med om sådana men om vi kan plocka ur den erfarenheten och göra den tillgänglig för de övriga och prova, då kanske de får med sig någonting som de faktiskt tycker att är intressant.

Egentligen samma sak

Lars Axvi upplyser att BRM och MRM egentligen är samma sak med olika namn, beroende på mottagare.

– I och med STCW Manilla är det BRM och ERM (Engine Room Resource Managemenet) som gäller för ombordpersonal, medan MRM även kan avse annan personal som har mer eller mindre direkt påverkan på fartygsoperationen, säger han.