Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Ekonomi | Politik

”Motsägelsefull transportpolitik”

Näringslivets transportråd är kritiskt till nästa års budgetproposition som man menar drar åt olika håll, vilket försvårar jobbskapande tillväxt och hållbarhet. 

Näringslivets transportråd konstaterar att den svenska ekonomin går bra och att det därför är läge för infrastrukturinvesteringar, något man inte tycker är prioriterat i budgetpropositionen 2018, enligt pressmeddelandet från transportrådet.   

Saknar effektberäkningar

Man skriver att det ”tyvärr är en motsägelsefull transportpolitik som läggs fram i regeringens budgetproposition för 2018. Att transportpolitiken drar åt så olika håll försvårar jobbskapande tillväxt, välfärd, hållbarhet och konkurrenskraft.”

Transportrådet tycker också att budgetpropositionen saknar effektberäkningar av olika skatter och avgifter på transportområdet för näringslivet. Till exempel vad gäller regeringens ambition att en större andel av de långväga godstransporterna ska gå på järnväg och sjöfart: 

Fortsatt höjning av avgifterna

”Samtidigt fortsätter höjningarna av banavgifterna och i år höjdes farledsavgifterna för sjöfarten med 8 procent och lotsavgifterna med 5 procent. Farledsavgifterna kommer även att indexregleras. Sjöfartsverket har aviserat en fortsatt höjning av lotsavgifterna med ytterligare 5 procent 2018 och även av farledsavgifterna. Härtill kommer att svaveldirektivet innebär försämrad konkurrenskraft för svensk exportindustri”, skriver Näringslivets transportråd som dock är positivt till det tillfälliga eco-bonussystemet.  

”Positivt är dock att regeringen i budgetpropositionen föreslår Införande av ett tillfälligt eco-bonussystem för sjöfarten med 50 miljoner kronor per år 2018-2020. Anslaget är dock betydligt lägre än de avgiftshöjningar som skett och som aviserats av Sjöfartsverket.”

Underkänts av Trafikanalys

Näringslivet transportråd tror inte det är rimligt att tro att det går att nå miljömålen om kraftigt minskade CO2-utsläpp när man med exempelvis en fyrdubbling av banavgifterna, höjda och indexreglerade farledsavgifter och höjda lotsavgifter för sjöfarten kraftigt fördyrar de transportsätt som man vill stimulera användandet av. ”Det förslag till nya farledsavgifter för sjöfarten från och med 2018 som framtagits av Sjöfartsverket har underkänts av Trafikanalys som begär omarbetning för att öka miljöstyrningen.” Tranportrådet påpekar också det regeringen skriver i budgetpropositionen om att ”det är viktigt att farledsavgifterna bidrar till en miljöstyrning”.