Minskade CO2-utsläpp kan ge mer sjöfart

En överflyttning mellan trafikslag på ett samhällsekonomiskt godtagbart sätt kan minska transportsektorns utsläpp av CO2 med 25 procent. Det hävdar SIKA i en rapport som omfattar såväl passagerar- som godstrafik som man gjort på regeringens uppdrag. För sjöfartens del hävdar man att en kilometerskatt på land skulle ge ökade sjötransporter längs kusterna och i internationell trafik. Man ser dock en CO2-skatt som mer effektiv eller att sjöfart och flyg också förs in i EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Störst överflyttningspotential finns enligt rapporten dock mellan långväga biltransporter och järnvägsanknutna kombitransporter. Man hävdar också att färre men större hamnar skulle ge järnvägen en konkurrensfördel.