Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad | Politik | Regelverk

Maritima näringen presenterar åtgärdsplan

Infrastrukturminister Anna Johansson understryker vikten av fortsatt dialog och samverkan i utvecklingen av regeringens maritima strategi.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ngens maritima strategi.

Den 10 november 2016 överlämnade Joachim Glassell, vd på Sjöfartsforum, en maritim åtgärdsplan till infrastrukturminister Anna Johansson. Åtgärdsplanen är en sammanfattning av den maritima näringens förslag till hur regeringens maritima strategi kan utvecklas.

Flera utredningar pågår

Infrastrukturminister Anna Johansson var inledningstalare och berättade att flera utredningar tillsatts efter att regeringen presenterade sin maritima strategi. Hon pekade också på att den maritima strategin kommer kopplas samman med flera andra strategier som regeringen utfärdat och underströk betydelsen av fortsatt dialog och samverkan.

– Det är drygt ett år sedan vi presenterade den maritima strategin och den togs fram i bred samverkan med många olika aktörer. Det är både fördelen och utmaningen med den maritima strategin att den spänner över väldigt många olika segment och branscher, sa Anna Johansson. 

Vidare sa hon att det kommer, som redan har aviserats från regeringen, ett sjöfartsinitiativ som är mer inriktat på enbart sjöfarten.

Plattform för fortsatt arbete

Infrastrukturministern betonade att strategin inte är en slutprodukt eller handlingsplan med tidsbestämda åtgärder.

– Det är en strategi som utgör en plattform för fortsatt arbete. Därför är det väldigt roligt att ett drygt år senare se att den har fungerat precis så. Jag ser fram emot att ta del av de inspel som ni kommer att göra.

Samverkansforum

Anna Johansson sa också att det pekas ut områden i strategin som behöver fördjupas och tas fram åtgärder för. 

– Det är långtifrån så att det är regeringen eller statens myndigheter som ska göra allt detta. Det vilar ett stort ansvar på kommuner, regioner, akademin, men också på er som är verksamma i näringen: enskilda företag, branschorganisationer och så vidare.

Kanske viktigast av allt är att man gör detta i god samverkan, menade ministern.

– Ni och vi försöker hitta de gemensamma nämnarna och balansera olika önskemål och krav mot varandra. Jag ser framför mig att vi även fortsättningsvis kommer att behöva olika typer av dialogforum där branscher och myndigheter och andra berörda aktörer har tillfälle att fylla in synpunkter, komma med konkreta åtgärder och hitta gemensamma lösningar där det behövs. Sjöfartsforum är ett sådant forum. 

Gemensamma beröringspunkter

Av den maritima åtgärdsplanen framgår att de områden inom klustret där det finns tydliga gemensamma beröringspunkter i första hand gäller efterfrågan på en maritimt inriktad forskningssatsning, en omfattande insats för att minska regelbördan för företag och vikten av att samhällsplaneringen i högre utsträckning tillgodoser den maritima näringens behov.

Åtgärdspunkter

Vad gäller branschspecifika åtgärder för sjöfarten understryks bland annat konkurrensneutralitet mellan transportslagen. Detta uppnås både genom innovationsutveckling som kan öka effektiviteten i exempelvis hamnar, men också avgiftsstrukturer för användning av olika infrastrukturslag.

I åtgärdsplanen listas ett antal punkter för vad som behöver göras att bättre utnyttja sjöfartens kapacitet:

  • För att få en överflyttning av gods till sjöfart krävs stärkt konkurrenskraft för sjöfarten
  • Stimulera överflyttning till sjöfarten inom persontrafikområdet
  • Låt fartyg under 400 bruttoton omfattas av skattenedsättningen för landansluten el
  • Fyrdubbla forsknings- och innovationssatsningen som ryms inom Trafikverkets så kallade sjöfartsportfölj
  • Se över sjöfartens avgifter för att nå miljö- och sysselsättningsmål
  • Säkerställ att sjöfarten i högre utsträckning ingår i infrastrukturplaneringen genom att utveckla Trafik- och Sjöfartsverkens uppgifter
  • Ett system för finansiering av miljöinvesteringar skulle kunna vara ett exempel på ett ekonomiskt incitament för att underlätta omställningen till mer hållbara transporter
  • Använd innovationsdrivna offentliga upphandlingar för att främja sjöfart
  • Utveckla funktionella regelverk för den så kallade specialsjöfarten

 

Viktiga att arbeta med

Sjöfartstidningen frågade Rikard Engström, vice vd på Föreningen Svensk Sjöfart, hur han ser på dessa punkter.

– Vi tror absolut att de är realistiska, men de kanske är mer eller mindre långsiktiga och de måste också sättas in i ett sammanhang. Detta är några av de punkter som vi tycker att är viktiga att arbeta med, men sedan finns det en hel del andra också som vi arbetar med i samverkan med arbetsmarknadens parter till exempel.

 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]