Mindre pappersarbete gynnar säkerheten ombord

International Maritime Organization, IMO, har tillsatt en arbetsgrupp som har utvärderat hur International Safety Management Code (ISM-koden) påverkar säkerheten till sjöss och den marina miljön. Deras slutsats är att arbetet med sjösäkerhet skulle kunna vara mycket effektivare om pappersarbetet ombord minskades och att besättningen i stället uppmuntrades att aktivt delta i den dagliga implementeringen av ISM ombord.