Fotograf: Kystverket

Kategori: Container | Regelverk | Tank

Mindre krångel med bunkerkonventionen

Den 3 september börjar IMO:s bunkerkonvention gälla i Sverige. En praktisk följd av detta blir förenklad pappersexercis för ägare till fartyg med en bruttodräktighet på över 1.000.   

Bunkerkonventionen antogs av IMO 2001 och trädde i kraft internationellt 2008. Konventionen reglerar det civilrättsliga ansvaret för föroreningsskador orsakade av bunkerolja, där ägare till fartyg som har en bruttodräktighet som överstiger 1.000 enligt konventionen är skyldig att försäkra sitt ansvar. 

Tidigare har ägare till dessa fartyg som planerat att anlöpa en konventionsstat behövt vända sig till den aktuella konventionsstatens behöriga myndighet för att få ut ett certifikat. 

Har varit krångligt

Men från och med den 3 september – då bunkerkonventionen alltså träder i kraft i Sverige – blir det istället Transportstyrelsen som kommer att ufärda bunkercertifikaten, något som kommer att innebära mindre pappersarbete för de svenska rederierna.     

– Ja, för svenska fartygsägare borde det här bli en förenkling. Tidigare har man ju fått ordna det här genom att vända sig till myndigheter i andra länder, och vad jag förstår har detta upplevts som krångligt av svenska redare, säger Anders Bäckstrand, ekonom på Transportstyrelsen. 

Anders Bäckstrand poängterar dock att förändringen inte innebär någon ny pålaga. 

– Nej, det nya i detta är ju att det från och med nu räcker att begära ut det här certifikatet direkt hos oss. Sen så gäller det också i alla andra konventionsstater.

Fler förändringar  

En annan nyhet från och med den 3 september är att Transportstyrelsen då tar över ansvaret från Finansinspektionen när det gäller att utfärda försäkringscertifikat för fartyg som transporterar mer än 2.000 olja som bulklast.

Enligt sjölagen ska dessa fartyg ha en försäkring eller annan betryggande säkerhet ställd som täcker ansvaret vid en eventuell olycka, och för att visa att detta finns ska fartygets ägare ansöka om ett certifikat – vilket man fortsättningsvis alltså ska göra hos Transportstyrelsen.