Fotograf: Moderaterna

Kategori: Politik

M vill justera tonnageskatten

Tonnageskatten var ett steg i rätt riktning, men systemet kan bli mer inkluderande, anser Moderaterna, som vill se över över möjligheten att justera systemet i syfte att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]öfarts konkurrenskraft.

Valet närmar sig, men vad tycker egentligen de politiska partierna om sjöfarten i Sverige och hur vill de utveckla den? Sist ut i Sjöfartstidningens partikoll är Moderaterna genom Jessica Rosencrantz, vice ordförande i trafikutskottet. 

Vad anser ni om sjöfarten i Sverige i dag?

– En väl fungerande sjöfart till och från svenska hamnar är avgörande för svensk industri och dess möjligheter att konkurrera på världsmarknaden. Sjöfarten skapar arbetstillfällen och tillväxt, och den har en viktig roll att spela i den omställning av vårt transportsystem som klimatutmaningen kräver. Sjöfarten har förutsättningar inte minst för mer godstransporter. Sverige har en av Europas längsta kuststräckor och goda djupförhållanden i farleder till de flesta hamnar, men samtidigt underutnyttjas sjöfarten i jämförelse med många andra länder. Det måste politiken i samverkan med branschen ändra på.

Hur vill ni se att sjöfarten utvecklas?

– För att uppnå vårt mål om ett hållbart och effektivt transportsystem är det avgörande att vi tar vara på den outnyttjade potentialen i sjöfarten. Moderaterna vill därför verka för mer godstransporter till sjöss. Så kan vi minska transportsektorns klimatpåverkan och samtidigt frigöra kapacitet i andra transportsystem. I flera av våra städer finns också anledning och möjlighet att utnyttja våra vattenvägar för mer kollektivtrafik till sjöss. Klimatutmaningen ställer nya krav på vår infrastruktur och våra transporter. Vi välkomnar därför Svensk Sjöfarts ambitiösa mål om nollutsläpp till 2050. Även om fler åtgärder behövs för att minska sjöfartens miljöpåverkan är det centralt att de inte blir en extra pålaga för svensk sjöfartsnäring och försämrar dess konkurrenskraft.

Vad konkret gör ni för att öka trafiken till sjöss?

– Tonnageskatten utreddes av alliansregeringen och införandet var ett steg i rätt riktning för att stärka sjöfarten. Systemet kan dock bli mer inkluderande. Moderaterna vill därför se över möjligheten att justera tonnageskattesystemet i syfte att ytterligare stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft. Vi vill se en ökning av antalet svenskflaggade rederier. Avsaknaden av en möjlighet för rederier att på förhand få besked om de är berättigade till sjöfartsstöd är därför problematiskt. Moderaterna vill utreda om förhandsbesked om sjöfartsstöd kan ges i syfte att öka antalet registrerade fartyg i Sverige. Mer sjöfart kräver även en väl fungerande infrastruktur med god tillgänglighet till våra hamnar. Vi vill därför verka för att tåg och lastbilar utan svårigheter ska kunna lasta om i hamnarna för att bidra till att våra vattenvägar kan nyttjas till fullo.

Vilka är de främsta utmaningarna för sjöfartsbranschen?

– Sjötransporter har goda möjligheter att kunna avlasta andra transportalternativ, men konkurrenskraften måste stärkas. Det kräver bättre och i vissa fall djupare farleder, en bättre hamninfrastruktur och väl utformade styrmedel. I sammanhanget är de kraftigt höjda farledsavgifterna ett bekymmer. Alliansregeringen beslutade om en sjöfartsmiljard till Sjöfartsverket för att stärka dess ekonomi, men det är inget som har förlängts under den här regeringen. Klimatutmaningen ställer nya krav på samtliga transportslag. Sjöfarten är förhållandevis hållbar, men fler åtgärder behövs för att minska dess miljöpåverkan. För att uppfylla våra internationella åtaganden på klimatområdet och nå målet om fossiloberoende transporter krävs infrastruktur som stödjer en mer miljövänlig sjöfart. Därför behövs en översyn av tillgången till miljövänligt bränsle i de svenska hamnarna och man bör främja användningen av LNG och metanol samt elanslutning i land. I det avseendet kan även en differentiering av farledsavgifterna utifrån miljöpåverkan bidra till en gynnsam utveckling.

Hur ser ni på Sjöfartsverkets roll som affärsverk?

– Ett väl fungerande sjöfartsverk är viktigt för sjöfartsnäringen. Vi moderater är beredda att i ett långsiktigt arbete se över styrningen av Sjöfartsverket för att stärka sjöfartens konkurrenskraft.

Hur vill ni att sjöfarten ser ut i Sverige om tio år och vad krävs för att nå dit?

– Moderaterna vill se en mer effektiv och hållbar sjöfart som spelar en än mer central roll i vårt transportsystem. För att åstadkomma det krävs en långsiktig politik som syftar till att stärka och stimulera svensk sjöfart och dess konkurrenskraft genom åtgärder som bidrar till sjöfartsnäringens fortsatta utveckling och innovationstakt. Vi moderater verkar för djupare farleder, en förbättrad hamninfrastruktur och regelförenklingar som bidrar till ökad tillgänglighet och hållbarhet för våra hamnar.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Lars Wiberg

  Det som redan är gjort, bl.a. eller snarare framför allt av tidigare VD Svensk Sjöfart, Pia Berglund, och nuvarande regering, har redan fått mycket positiva effekter. Mer kan göras för att underlätta för svenska rederier i en hårt konkurrensutsatt bransch. oceanfart , kustfart, och närfart, samt inlandstrafiken..Bra att sjöfarten äntligen nått fram till politikerna, nu när jag hunnit gå i pension.

  • Pia Berglund, Svensk Sjöfart

   Tack Lars för fina ord! Som sagt vi har jobbat hårt alla parter i Blå Tillväxt dvs Sjöbefälsföreningen och SEKO Sjöfolk att få till en förändring. Det har nu börjat ge frukt.

 • rolf b bertilson

  Det var dessvärre inte många konkreta förslag i denna långa text. Jessica kunde ex ha förklarat vad följande innebär:”Moderaterna vill därför se över möjligheten att justera tonnageskattesystemet i syfte att ytterligare stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft.” Finns det kunskap? Vet Jessica och moderaterna vad som behövs för att Tern skall flagga hem sina fartyg. Åk till Donsö och kolla läget och kom tillbaka med konkreta förslag. Så, denne moderat får dessvärre hålla mig till Karin Svensson Smith (mp) ett tag till!

  • Chiefen

   Tern flaggar inte svenskt, de är ju låsta i DIS systemet

   • Anonymous

    Rolf, Svensk Sjöfart är mycket glada för att Moderaterna öppnar för en justeringen av tonnageskatten. En justeringen som bla önskat av just Terntank. Det är viktigt att vi i branschen vågar vara positiva. Moderaternas sjöfartspolitiska talesperson Boriana Åberg är mycket aktiv och har varit på Donsö ett 10-tal gånger.

 • Sven E

  Bra men ändå lite tamt. Synd att inte M vill att sjöfart också omfattas av transportstödet på Norrland.

 • 4 ton/hk är vad närsjöfarten kan transportera ved/vem kan göra det billigare?
  Därför måste regeringen tänka till vad som är bäst för Sverige

 • Anon

  Inget om de svenska sjöfararna? Mer stöd för fler svensks ombordanställningar.
  Det är oroliga tider, kommer bli tråkigt när alla ryssar får moderlandets kall och seglar hem världens alla fartyg till Putin.
  Mycket ryssar på svenskägda båtar.

 • Sigge

  Jag blir besviken på moderaterna! Det finns många röster och vinna bland sjöfolk. Finns det något parti som jobbar för:

  1. Svenskt internationellt register
  2. Möjliggöra för svenskar att jobba på svenskt rederi med utflaggad båt i europafart men fortfarande skatta till Sverige (Samma modell som i Norge)
  3. Skriva avtal med Norge och Danmark som möjliggör att svenskar kan jobba i ett norskt/danskt rederi med utflaggad båt i europafart. (Alltså skattepliktig till Norge/Danmark på exempelvis Bahamas flagg i europafart)
  4. Ta bort bort alternativt luckra upp 183 dagars regeln

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]