Fotograf: Riksdagen/HH Ferries

Kategori: Miljö | Politik

M: ”Våra förslag för en grönare sjöfart”

Redan i dag transporteras globalt sett omkring 90 procent av alla varor till sjöss. Transporter via sjöfart är många gånger mer effektiva om man ser till drivmedelsförbrukningen per vikt och sträcka. Det vore bra för klimatet om större andel gods och persontransporter flyttades över till sjöfarten. Vi moderater presenterar därför flera förslag på hur vi vill stärka sjöfartens konkurrenskraft och samtidigt göra det enklare att ställa om till en grönare sjöfart. 

Det är glädjande att IMO äntligen har enats om ett internationellt mål för att minska utsläppen från sjöfarten. Det innebär att de årliga utsläppen av växthusgaser från den internationella sjöfarten ska kulminera så snart som möjligt och därefter minst halveras fram till 2050. I Sverige har vi valt att gå ännu längre än så. Ett mål blir dock inte verklighet om det inte efterföljs av konkreta åtgärder. Vi moderater vill ge sjöfarten förutsättningarna för att nå målet så snart som möjligt.

Fartyg har en lång livslängd, vilket innebär att enbart inköp av nya energieffektiva fartyg inte kommer lösa utsläppsproblematiken på kort sikt, utan att resurser även måste läggas på att minska utsläppen från befintliga fartyg. Forskning om alternativa drivmedel, satsningar på ökad elektrifiering och grönare styrmedel kommer vara viktiga delar för att nå utsläppsmålet.

Satsa på forskning

Sverige är det land i Norden som satsar minst pengar på sjöfartsforskning. Till exempel lägger Norge tre gånger mer än Sverige. Enligt en kartläggning av forskningsinstitutet Lighthouse finns det gemensamma intressen och stor kompetens inom energieffektivisering och alternativa bränslen bland de nordiska länderna. Kartläggningen visar även att merparten av de nordiska aktörerna har en önskan om utökat samarbete i dessa frågor. Moderaterna vill därför satsa 5 miljoner kronor på att inrätta en nordisk plattform för sjöfartsforskning med fokus på erfarenhetsutbyte och samarbete inom klimatområdet.

Elektrifiera sjöfarten

Alliansregeringen genomförde en nedsättning av energiskatten på landström för större fartyg inom den yrkesmässiga sjöfarten. Den nedsatta energiskatten skapar incitament till lägre utsläpp av växthusgaser från fartyg i hamn, då det blir relativt sett billigare att använda landström jämfört med generatorer som drivs med diesel eller eldningsolja. Många svenska hamnar har investerat i nya anläggningar de senaste åren. Den senaste tiden har batteridrivna fartyg och elhybrider blivit allt vanligare. Därför förslår vi moderater att möjligheten att inkludera dessa fartyg i skattenedsättningen ska undersökas.

Se över farledsavgifterna

De nya farledsavgifterna har mött kritik från både Trafikanalys och branschen eftersom de åstadkommer lägre miljö- och klimatnytta i jämförelse med tidigare system, samtidigt som de generella kostnaderna för svensk sjöfart ökar. För lastfartyg som anlöper svenska hamnar, minskar den nya modellen incitamenten att gå längs kusten för ytterligare stopp i en svensk hamn. Detta riskerar att transporter i stället flyttas över till lastbil. Det duger inte. Vi moderater vill därför att miljödifferentieringen av farledsavgifterna ses över för att skapa incitament för sjöfarten att minska sina utsläpp. 

Svensk sjöfart har redan tagit på sig ledartröjan i arbetet mot en grönare flotta. Genom att skapa bättre förutsättningar för sjöfarten att ställa om, kan vi visa världen att en stark konkurrenskraft och gröna investeringar går hand i hand. En hållbar ekologi kräver en hållbar ekonomi – det gäller även för svensk sjöfart.

Maria Malmer Stenergard (m)

Miljöpolitisk talesperson