Lotsningen förlustbringande i Finland

Finlands statsägda och enda lotsningsföretag Finnpilot Pilotage Ab uppvisar en mindre förlust för sitt första verksamhetsår som aktiebolag. Omsättningen ökade med närmare fem procent till EUR 36,2 miljoner jämfört med Lotsverkets i fjol, vilket var bättre än budgeterat. Till ökningen bidrog en höjning på fem procent i lotsningsavgifterna i början av året och ökad trafikvolym på grund av gasrörstransporter på Östersjön. Resultatet var ändå förlustbringande med EUR 0,2 miljoner.Antalet lotsningar under 2011 ökade med 2,3 procent till 30.062, men de lotsade sjömilen minskade med en procent. I slutet av 2011 hade bolaget sammanlagt 349 anställda.Finnpilot bedömer att efterfrågan på lotsning kommer att minska under 2012. I början av 2012 införde Finnpilot ändringar i prissättningssystemet, som har kritiserats för att bl.a. fortfarande förfördela hamnar med långa lotsningssträckor. Priserna justerades i syfte att bevara bolagets servicenivå.