Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik

”Låt mer gods färdas via sjöfart och järnväg”

Det behövs ett mer trafikslagsövergripande perspektiv för att klara transportutmaningen under kommande decennier. Det skriver företrädare för sjöfarten, åkerinäringen och tågföretagen i en debattartikel på nyhetsportalen Altinget. 

Debattartikeln som är undertecknad av Anders Hermansson (vd för Svensk Sjöfart), Ulric Långberg (samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag) och Gustaf Engstrand (näringspolitisk chef på Tågföretagen) är ett svar på ett tidigare inlägg där Transportföretagen gav inspel inför ett möte med EU:s transportministrar.

I artikeln framför debattörerna att transportberoendet är stort i samhället och att transporterna beräknas fördubblas under de närmaste 15-20 åren. Med en tilltagande klimatkris och efterfrågan är det därför nödvändigt att de tunga godstransporterna effektiviseras. 

Överflyttning minskar trängsel

Skribenterna pekar på att mindre trängsel på vägarna och frigjorda förarresurser från de långväga vägtransporterna kan effektivisera åkerinäringen i hela landet och att avlastningen skulle minska trängseln i vägtrafiken. 

”När fler långväga transporter flyttas till järnväg eller sjöfart och förs närmare slutdestinationen innan vägtransporterna tar över minskar vägcabotaget. Det i sig skapar en mer ekonomiskt och socialt hållbar marknadssituation för åkerinäringen och i förlängningen även för tågoperatörer och rederier”, skriver branschföreträdarna.

Beställare av transporter har ett ansvar

Som slutsats framför skribenterna att ett mer holistiskt och trafikslagsövergripande perspektiv är helt nödvändigt för att klara transportutmaningen under kommande decennier. 

”Ett viktigt steg i detta sammanhang är att näringslivet, som beställare av transporter, kräver att transporteffektiviteten optimeras när de beställer transporter.”