Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Ekonomi

Kvarts miljard för utdragen isvinter

Isvintern 2012-2013 var en segdragen historia med en sen maximal isutbredning. Notan för isbrytningen landade på över en kvarts miljard.

I Sjöfartsverkets och SMHI:s rapport ”Sammanfattning av isvintern och isbrytningsverksamheten 2012-2013” beskrivs den senaste vinterperioden som en normal isvinter – men segdragen. 

Officiellt över 30 maj

”Trots en ovanligt snabb isläggning av de norra farvattnen redan i slutet av december inträffade den maximala isutbredningen först den 29 mars då cirka 176.000 kvm av Östersjöns yta var isbelagd”, skriver rapportförfattarna.

Den maximala isutbredningen inträffade därmed rekordsent, det tidigare rekordet härrör från 25 mars den milda vintern 2008.

Först i maj 2013 skingrades de sista istäckena, de första dagarna i maj var Bottenviken isfri upp till linjen Ulkokalla–Nordströmsgrund. Den nionde maj kom en varmfront österifrån och vid månadsskiftet maj-juni återstod endast rester av rutten is kring Rödkallen. Isvintern förklarades officiellt slut den 30 maj.

257 miljoner

Kostnaden för isbrytarna inklusive Vikingisbrytarna samt administration och kapitalkostnader landade på knappt 360 miljoner, men eftersom uthyrningen inkasserade runt 103 miljoner så hamnade den totala kostnaden på 257 miljoner. Isbrytningen finansieras av de farledsavgifter som samtliga fartyg som trafikerar svenska farvatten betalar.

Under säsongen assisterade statsisbrytarna totalt 1.680 handelsfartyg och genomförde 57 bogseringar, jämfört med 627 respektive 44 i fjol. De inhyrda isbrytarna assisterade 239 fartyg och genomförde en bogsering.

3,44 procent av samtliga assisterade eller bogserade fartyg var svenskregistrerade – det lägsta antalet i historien. 1988/1989 var motsvarande siffra nästan 50 procent och för tio år sedan var vart femte fartyg svenskregistrerat. Den kraftiga nedgången beror sannolikt på utflaggningen.