Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Politik

”Kunskapsunderlag och nulägesanalys”

För att bemöta de senaste synpunkterna i den uppkomna debatten mellan Ostkusthamnar i samverkan (2016-11-03, 2016-11-10) och Bertil Arvidsson (2016-11-14) vill Trafikanalys avslutningsvis lämna nedanstående slutreplik.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ämna nedanstående slutreplik.

Trafikanalys regeringsuppdrag innebar att redovisa ett kunskapsunderlag och nulägesanalys om transporter av gods. I detta uppdrag har ett flertal aspekter belysts, med fokus på dagens situation. Det går inte att komma ifrån att dagens omfattning av inrikes transporter av gods till mycket stor del sker med lastbil, medan inrikes sjöfart och järnvägstransporter är mer begränsad. För utrikes transporter är förhållandet det omvända, med en klar dominans av sjötransporter. Det finns också en segmentering av marknaden, exempelvis i termer av vilken typ av varugrupper som transporteras. 

Det är riktigt att en del av det gods som anlöper till Sverige sannolikt skulle kunna transporteras en längre sträcka längs kusten (liksom på inre vatten) för att på så sätt undvika väg- och järnvägstransporter. Orsaker till varför det inte sker i större omfattning idag har vi presenterat i rapporten, liksom i vår tidigare replik. Hur stor potentialen för mer kust- och inrikes sjötrafik skulle kunna vara, givet att alla eller en del av dessa brister åtgärdades, var det inte möjligt att i detalj studera inom ramen för vårt uppdrag. Sjöfartsverket och Trafikverket har för närvarande ett regeringsuppdrag (N2016/01639/MRT) att mer i detalj analysera utvecklingspotentialen för inlandssjöfarten och kustsjöfarten i Sverige, identifiera eventuella hinder mot en utveckling samt vid behov föreslå åtgärder i syfte att främja förutsättningarna för sjöfartens transporter. Detta uppdrag ska redovisas senast 31 december 2016.

Krister Sandberg
Trafikanalys

Fotnot: här hittar du det första debattinlägget från Ostkusthamnar i samverkan, här hittar du Trafikanalys första genmäle och här hittar du bloggposten från Bertil Arvidsson.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]