Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Ekonomi | Tank

Kraftig vinstökning för Concordia

Concordia Maritime gör ett starkt bokslut för år 2015. Enligt årsrapporten är 2015 till och med det bästa året sedan 2001, exkluderat år med fartygsförsäljningar.    

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rat år med fartygsförsäljningar.    

Orsaken till det starka bokslutet uppges vara en kombination av en stark marknad, en ökad intjäningskapacitet och en framgångsrik befraktningsstrategi. Av rapporten framgår bland annat att intjäningen inom MR- och Suezmaxsegmenten låg cirka 50 procent högre under 2015 än föregående år och att den genomsnittliga intjäningen för hela produkttankflottan, spot och TC, sett till helåret uppgick till 20.100 dollar per dag (för 2014 var motsvarande siffra 13.700 dollar per dag). 

– Till de främsta drivkrafterna hörde en stark underliggande efterfrågan på olja och oljeprodukter – i sin tur drivet av ett lågt oljepris, samt förändringar inom den globala raffinaderiinfrastrukturen, skriver vd Kim Ullman i årsrapporten.

Vinstökning

Sammantaget gör det börsnoterade tankrederiet en vinst före skatt för helåret 2015 på 174,3 miljoner kronor, vilket ska jämföras med att vinsten före skatt för 2014 endast uppgick till 16,5 miljoner kronor. För det avslutande kvartalet 2015 blev vinsten före skatt 49,8 miljoner kronor (–12,7).

De totala intäkterna för helåret 2015 uppgick till 810,0 miljoner kronor (531,2), medan intäkterna för kvartal fyra uppgick till 217,6 miljoner kronor (125,7).

Stark marknad

När det gäller måttet EBITDA (det vill säga rörelseresultat plus av- och nedskrivningar) uppgick det för helåret 2015 till 423,8 miljoner kronor (214,7) och för kvartal fyra till 117,3 miljoner kronor (42,9). 

– Att vi för egen del ökade såväl EBITDA som vinsten före skatt är en direkt konsekvens av dels den starka marknaden, dels ett aktivt arbete med dispositionen av vår flotta. Strategin att i hög uträckning sysselsätta fartygen på den öppna spotmarknaden visade sig vara helt rätt och har – tillsammans med ett ökat fokus på nischtrader – starkt bidragit till den positiva utvecklingen, skriver Kim Ullman, vd för Concorida Maritime, som under 2015 bland annat genomförde utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Primorsk och inbefraktning av ett ej namngivet MR-fartyg samt tog leverans av två IMOIIMAX-fartyg: 

– De två nya IMOIIMAX-fartygen, Stena Image och Stena Important, har tagits emot mycket väl av marknaden och presterat över förväntan, kommenterar Kim Ullman.

”Positiv grundsyn”

Av rapporten framgår också att vd Kim Ullman ser positivt på den närmaste framtiden:

– Marknaden har under inledningen av 2016 varit fortsatt stark och vår grundsyn på året är positiv. Vi förväntar oss att ett fortsatt lågt oljepris och fortsatta förändringar inom den globala raffinaderiinfrastrukturen kommer att resultera i en stabil efterfrågan på transporter av olja och förädlade oljeprodukter.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]