Fotograf: Kristdemokraterna

Kategori: Politik

KD vill minska byråkratin inom sjöfarten

Kristdemokraterna vill införa en garanti att rederier endast ska behöva lämna uppgifter till en myndighet, som sedan slussar vidare till aktuell myndighet.    

Valet närmar sig, men vad tycker egentligen de politiska partierna om sjöfarten i Sverige och hur vill de utveckla den? Sjöfartstidningen kommer fram till politikerveckan i Almedalen att publicera åtta artiklar om riksdagspartiernas sjöfartspolitik. Den här veckan är det Kristdemokraternas tur. Robert Halef är KD:s trafikpolitiske talesperson.

Vad anser ni om sjöfarten i Sverige i dag?

– Svensk sjöfart är en mycket viktig näring för Sveriges utveckling och konkurrenskraft och har stor betydelse för det svenska transportsystemet. En stark handelsflotta behövs av flera skäl, inte minst för att möjliggöra goda förutsättningar för import och export men också utifrån miljösynpunkt och sjösäkerhet. Genom en stor svenskflaggad handelsflotta kan Sverige påverka utformningen av de internationella reglerna för sjöfarten.

Hur vill ni se att sjöfarten utvecklas?

– Kristdemokraterna vill öka den svenska sjöfartens konkurrenskraft eftersom de svenska vattenvägarna är underutnyttjade, samtidigt som framför allt järnvägen pressas av ett allt hårdare kapacitetstryck och inte räcker till. Jämfört med vägtransporter innebär dessutom transporter på inre vattenvägar en miljövinst. Ska mer gods gå till sjöss behöver de inre vattenvägarna och infrastrukturen runt dem rustas upp. Samtidigt betalar sjöfarten för underhållet av sina transportleder genom att farledsavgifter betalar för isbrytning. Kristdemokraterna delar branschens oro för detta. Framgent bör man se över hur finansieringen av framför allt isbrytning men även annat farledsunderhåll ska gå till för att främja konkurrensneutralitet för alla transportslag. Genom bättre samverkan mellan olika trafikslag kan man kapa trafiktiderna.

Vad konkret gör ni för att öka trafiken till sjöss?

– Främst handlar det om att näringens kostnader måste minska. Svensk sjöfart ska ges goda villkor och konkurrenskraftiga skatter, avgifter och regellättnader. Detta är väsentligt för att behålla och utöka antalet svenskregistrerade fartyg i Sverige. I dag kan rederier vara tvungna att vända sig till en rad olika myndigheter, och myndighetskontakten är allt för ofta byråkratisk. Kristdemokraterna vill därför införa en garanti att företag bara behöver lämna en uppgift en gång till myndigheterna, där uppgifterna sedan slussas vidare till aktuell myndighet. Det skulle påtagligt minska tiden som rederierna behöver lägga på administration.

Vilka är de främsta utmaningarna för sjöfartsbranschen?

– Den svenska sjöfarten agerar på en global marknad där internationella regler sätter spelreglerna för de svenska rederierna. Den snabba tekniska utvecklingen och ökad globalisering av ekonomi och handel har en betydande påverkan på sjöfarten som näring. På senare år har allt fler svenskregistrerade rederier flaggat ut. Enligt siffror från Transportstyrelsen låg antalet svenskflaggade handelsfartyg över 100 bruttoton stabilt kring drygt 400 stycken fram till år 2009, men hade 31 december 2017 minskat till 304. Med införandet av tonnageskatten så har dock antalet svenskflaggade fartyg ökat något. Detta visar att onödiga nationella skatter och avgifter försämrar rederiernas konkurrenskraft.

Hur ser ni på Sjöfartsverkets roll som affärsverk?

– Man kan ifrågasätta modellen. I samband med en genomlysning av affärsverk och statliga bolag bör även Sjöfartsverkets roll prövas. Ett problem är att Sjöfartsverket höjt avgifter för sjöfarten för att klara verkets budget, vilket hamnar i konflikt med det övergripande målet att flytta över godstrafik från väg till sjöfart.

Kommentarer

  • Rolf B Bertilson

    Det var det bästa politiska uttalandet jag läst på länge. N känner jag ju Robert Halef sedan min tid i Södertälje och har alltid tyckt att han är en klok person, men att han var så klok som han visar i detta inlägget visste jag inte. Detta satta pricken över I-et! Äntligen ett parti som till fullo förstår vad som borde göras för sjöfarten i vårt land. Om nu KD också kan övertyga sittande regering att göra en förändring i tonnageskattereglerna så att inrikes trafik kan accepteras så blir detta riktigt bra. Lycka till Robert. Om du lyckas röstar jag på dig i september!

Artikeln är stängd för fler kommentarer