Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Kartläggning visar på höjda avgifter

Transportstyrelsens kartläggning av sjöfartens avgifter visar att större passagerarfartyg, pråmar och mindre tankfartyg har drabbats värst av höjda tillsynsavgifter sedan 2008. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]nsavgifter sedan 2008. 

Syftet med Transportstyrelsens kartläggningen, som offentliggjordes i går, har varit att identifiera och beskriva utvecklingen av Transportstyrelsens tillsynsavgifter samt Sjöfartsverkets lots- och farledsavgifter under tidsperioden 2008–2017.

Högre tillsynsavgift

Störst avgiftsökningar för tillsyn, sett över hela perioden, har passagerarfartyg i fart A-D och EU-passagerarfartyg över 400 brutto, passagerarfartyg i internationell fart 400–499 brutto, pråmar över 400 brutto och tankfartyg under 500 brutto. För dessa har ökningen varit över 200 procent. Övriga kategorier har haft avgiftsökningar för tillsyn på över 100 procent. 

Högre och lägre farledsavgift

Den fartygsbaserade delen av farledsavgiften har, enligt Transportstyrelsen, sänkts med nio procent för passagerarfartyg. För kryssningsfartyg har den dock höjts med motsvarande cirka en procent. För övriga fartyg och fartyg med mineral i bulk minskade avgiften motsvarande cirka sju procent i reellt värde.

Den godsbaserade avgiften har sänkts med nio procent, detta för allt gods förutom lågvärdigt gods där avgiften istället har höjts med hela 26 procent.

Högre lotsavgift

Beställningsavgiften för lots har höjts med 2–3 procent, avgiften för lotsad tid har höjts med 52 procent och startavgiften har höjts med 51 procent. Eftersom lotsavgiften är densamma oavsett fartygstyp så har höjningarna därför påverkat alla som anlitar lots lika. 

Förändrad struktur

Nämnas bör att både tillsynsavgiften och farledsavgiften till viss del har ändrat struktur under tidsperioden. 2013 övergick tillsynsavgiften från att vara löpande, och debiterades i samband med tillsyn, till en fast årlig avgift. Samma år sänktes den övre gränsen för att få reducerad farledsavgift på grund av kvävereducering. År 2015 försvann den svaveldifferentierade delen i och med SECA-avtalet. De senaste ändringarna av avgifterna, som trädde i kraft 2018 och som för vissa rederier har inneburit ytterligare höjda avgifter, inkluderas inte i rapporten.  

Välkomnar initiativet

Pia Berglund, vice vd på Svensk Sjöfart, tycker det är positivt att Transportstyrelsen tar ett helhetsgrepp om fartygens avgifter. 

– Vi ser detta som en start på analyser som ska fortsätta. Vi kan av rapporten tydligt se att avgifterna totalt sett ökat mycket då tillsyn tidigare var finansierade av farledsavgifter men nu av avgifter. Att Sjöfartsverket får behålla dessa avgifter som tidigare tillhörde Sjöfartsinspektionen är något vi har ifrågasatt och kommer att fortsatt göra. Vi kan också notera att Transportstyrelsen tydligt sänkt sina avgifter över tid då de nu nyttjar möjligheten till delegering, vilket är välkommet. I en framtida rapport skulle vi gärna se att även avgifter relaterade till exempelvis inflaggning analyserades främst i jämförelse med andra nordiska länder, säger hon. 

Läs hela rapporten här

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]