Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Arbetsmarknad | Container | Hamn/Logistik

Johansson vädjar till parterna

Svensk sjöfart har framtiden för sig, konstaterade infrastrukturminister Anna Johansson (S) vid onsdagskvällens maritima mingel. Även hamnkonflikten diskuterades.

Anna Johansson höll tal vid Maritimt Forums andra mingelkväll under Almedalsveckan och slog inledningsvis fast att sjöfarten är ett miljösmart sätt att transportera varor, samtidigt finns behovet att ställa om.

– Vi har de 17 globala hållbarhetsmålen som FN har antagit och jag tror det är tolv av dessa som direkt eller indirekt har koppling till transporter. För sjöfartens del handlar det till exempel om att skapa nya jobb, bidra till levande hav och motverka klimatförändringar och mycket annat. Jag vet att ni inom sjöfartsbranschen är dedikerade och jag hoppas vi kan fortsätta jobba för att göra sjöfarten hållbar i framtiden, både ekonomiskt och socialt, sade hon till åhörarna som kunde räknas till ett par hundra.

Utflaggningen

Hon belyste Sjöfartsverkets och Transportstyrelsens arbete för att förenkla regelverken och göra dem mer funktionsbaserade.

– Det kommer att innebära att det blir lättare att handla eller göra rätt och dessutom främja den tekniska utvecklingen. Detta tror jag sjöfarten kommer att ha stor nytta av.

Anna Johansson tog även upp problemet med utflaggningen.

– Vi vill självklart se mer svenskflaggade fartyg. Eftersom svensk sjöfart är ett föredöme så ska det föredömet vara så stort och livskraftigt som möjligt. Och nu har vi tonnageskatten på plats, så jag hoppas vi får se fler inflaggningar till svensk flotta.

Inlandssjöfarten

Även inlandssjöfarten berördes och där berättade infrastrukturministern att regeringen nyligen har tagit emot ett uppdrag om att utreda förutsättningarna för en starkare inlandssjöfart.

– Jag tror det finns en stor potential där, vi vet att landinfrastrukturen är hårt belastad och att det finns ledig kapacitet både på sjön och i hamnarna, så det vore ju dumt att inte utnyttja den potentialen.

Hamnkonflikten

Anna Johansson fick frågan av Berit Blomqvist, vd för Sveriges Skeppsmäklareförening och projektledare för den Maritima Mötesplatsen under Almedalsveckan, om när den olösta hamnkonflikten i Göteborg hamnar på infrastrukturministerns bord.

– Jag har inget enkelt svar på den frågan, men jag är djupt bekymrad över situationen i Göteborgs hamn. Man har förlorat många kunder och jag är rädd att man också tappar direktanlöp i ett längre perspektiv eftersom förtroendet skadas. Men det är i grunden inte ett transportpolitiskt problem. Hamnen och sjöfarten finns inte till för sin egen skull. Det som just nu händer är inte primärt ett problem för hamnen eller sjöfarten, utan det är ett problem för svensk export- och importverksamhet.

En arbetsrättslig konflikt

– Vi har den svenska modellen där arbetsgivarparten och arbetstagarparten gör upp om villkoren på arbetsmarknaden och det har tjänat oss väldigt väl. I Göteborgs finns det dock en annorlunda modell där det finns avtal, men där merparten är med i ett annat fackförbund. Även om medlingarna strandade i dag så vädjar jag till parterna att komma överens för den här konflikten skadar Sverige och svensk industri väldigt allvarligt.

Konflikträtten

Även regeringens arbete med att utreda lagstiftningen kring stridsåtgärder, ett uppdrag som påbörjades första juli, togs upp vid talet.

– Vi tittar på om lagstiftningen är tillräckligt tydlig kring när man har rätt att ta till konflikt och om det finns behov av att begränsa konflikträtten. Men den lagstiftningen hinner inte vara på plats så att vi kan tillämpa den på hamnkonflikten. Det handlar mer om att säkerställa så att vi inte hamnar i liknande situationer i framtiden. I det här läget är det inte några andra som kan göra något än parterna i konflikten. Och jag hoppas vi snart ser att de tar ansvar för detta. Vi har gjort stora investeringar i Göteborgs hamn och jag hoppas verkligen att dessa kommer till nytta.