Fotograf: Skangas

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö | Regelverk

ISO-standard för bunkring av LNG

Fartyg som drivs med LNG blir allt fler och därmed ökar behovet av en internationell standard för bunkring av LNG. En ny ISO-standard säkerställer att LNG-drivna fartyg kan bunkras på ett säkert och hållbart sätt, skriver organisationen ISO i ett pressmeddelande.

LNG-bunkring är en specifik process där flera aktörer är inblandade, som LNG-leverantören, hamnar, säkerhetspersonal och administratörer. De senaste åren har såväl antalet LNG-fartyg som storleken på fartygen ökat, de går också över längre avstånd och bunkrar därmed i fler hamnar i olika länder. Detta innebär ett snabbt växande antal inblandade aktörer, vilket har gjort behovet av en standardisering av LNG-bunkring brådskande.

Efterfrågad av IMO

Nu finns ISO 20519, Ships and marine technology – Specification for bunkering of liquefied natural gas fuelled vessels. Standarden innebär att bunkring av LNG ska vara densamma oberoende av var i världen den sker, och att kraven ska gälla alltifrån bränsleleverantör till ombordanställda.

Det är IMO, Bimco och EU-kommissionen som har efterfrågat standardiseringen och den är utförd av en expertgrupp bestående av specialister från sjöfartsindustrin, tillverkare av utrustning, Society for Gas as a Marine Fuel (SGMF), handelsföretag, klassningssällskap, internationella fartygsregister och US Coast Guard.

Följs upp

Eftersom LNG är ett relativt nytt fartygsbränsle kommer ISO-standarden att behöva uppdateras efter hand för att inkludera nya lärdomar och tekniska förändringar, påpekar ISO i pressmeddelandet. För att underlätta processen har en grupp satts samman som följer upp bunkringsincidenter och identifierar när standarden behöver uppdateras.