Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Forskning

”Investeringsrisken borde sänkas”

Transport- och kommunikationsverket Traficom i Finland har publicerat en forskningsrapport om ekonomiska incitament för att påskynda utvecklingen mot minskad miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjöområdet.

I rapporten ”Economic incentives to promote environmentally friendly maritime transport in the Baltic Sea region”, som har skrivits av Hermanni Backer Johnsen, Elina Kari och Eija Kanto, konstateras att ekonomiska incitament inom miljöpolitiken främst utgörs av avgifter och skatter, samt direkta ekonomiska stöd och lånearrangemang från såväl nationella institutioner som EU. Enligt rapporten existerar ett brett utbud av ekonomiska incitament som fokuserar på att reducera sjöfartens miljöpåverkan.

Underlag för framtida rekommendationer

Studien baserar sig på en genomgång av tillgängliga skriftliga källor samt en enkät med nationella sjöfartsmyndigheter, rederier och nationella rederiföreningar.

Målsättningen med rapporten är att uppskatta incitamentens effekt men också att identifiera utmaningar och goda tillvägagångssätt. Dessa kan användas som underlag för framtida rekommendationer och i fortsatt arbete kring regionala och globala ekonomiska incitament för sjöfarten. Ett specifikt ändamål med rapporten är att bidra till arbetet för hållbar sjöfart inom den regionala gruppen Helcom Green Team.

Ekonomiska stöd effektivast

De styrmedel som tydligast främjar investeringar i miljövänligare sjöfartsteknologi och driftpraxis är direkta ekonomiska stöd och lånearrangemang från nationella institutioner och EU, fastslår rapporten. Därtill konstateras att miljödifferentierad beskattning och skattelättnader utgör effektiva ekonomiska incitament.

Vidare fastslår rapporten att i synnerhet finansiering av miljösmarta nybyggen innebär en utmaning för majoriteten av rederier. Det finns ett behov av att vidareutveckla finansieringsverktygen för att säkerställa användning av miljövänlig teknologi på nya fartyg. Som en åtgärd på kort sikt föreslås att banker som finansierar sjöfart ingår avtal med Europeiska Investeringsbanken (EIB). Detta skulle underlätta för de lokala rederierna att delta i EIB:s program för grön sjöfart.

Vill ha förutsägbarhet

Miljödifferentierade sjöfartsavgifter uppfattades inte ha någon betydande inverkan på rederiernas beslut om investeringar i miljöteknologi. En av de främsta orsakerna är att deras positiva effekt uppfattas som liten i förhållande till investeringarna. Rabatterna uppges inte heller ha någon belönande effekt för rederier som specialiserar sig på att operera inchartrat tonnage.

Rapporten betonar vikten av att dela god praxis kring ekonomiska incitament på regional nivå och mer generellt inom offentlig och privat samverkan. Investeringsrisken för föregångare inom branschen borde sänkas för att främja miljöinvesteringar som går över kraven i befintlig lagstiftning. I enkäten framgick det att branschen efterfrågar förutsägbara, kontinuerliga och långsiktiga incitamentshelheter.