Fotograf: Maritime NEw Zeeland

Kategori: Försäkring

Internationell svensk klubb

Swedish Club fyller 140 år men arbetet fortgår, i år med kända fall som Rena och Flamina.

På Gullbergsvass i Göteborg finns en av Sveriges äldsta och mest internationella sjöfartsinstitutioner. The Swedish Club är just en ömsesidig klubb för redare bildad för att sprida försäkringsrisker mellan varandra, men som också har utvecklats till en serviceorganisation för medlemmarna och som jobbar mycket med förebyggande arbete framförallt inom sjösäkerhet.

140-årsjubilerande The Swedish Club bildades 1872 som Sveriges Ångfartygs Assurans Förening, SÅAF. Föreningen är en av 13 P&I-klubbar i den internationella organisationen International Group of P&I Clubs, IGP&I, vars medlemmar ansvarsförsäkrar mer än 90 procent av de fartyg i den internationella handelsflottan som seglar i internationell trafik.

Sjöförsäkring är alla försäkringars moder, men det var först på 1800-talet som det tog riktig fart. Fartyg och last har alltid representerat stora värden och en sjöresa har alltid inneburit en risk. För redarna, särskilt ångfartygsredarna blev det allt svårare att kunna försäkra sig, och under andra halvan av 1800-talet kom nästa steg i utvecklingen, ansvarsförsäkringen. Nu började sjöfolk få laglig rätt att kräva skadestånd av redarna vid en olycka och detsamma gällde passagerna i den snabbt växande passagerarsjöfarten, inte minst emigranttrafiken till Australien och USA.

Sprider risker

Lösningen på detta blev alltså ömsesidiga klubbar där redarna gick samman för att sprida riskerna. Inledningsvis var SÅAF en sammanslutning för kaskoförsäkring av fartyg, det vill säga skador på skrov, rigg och maskineri. 1910 breddade man verksamheten till att också omfatta P&I-försäkring (P&I – Protection and Indemnity, ungefär skydd & gottgörelse), som ger försäkringsskydd gentemot krav från tredje part. 

Internationaliseringen kommer

Föreningen var länge en närmast helt svensk angelägenhet, men den svenskflaggade handelsflottans tillbakagång efter 50- och 60-talens storhetstid innebar att SÅAF fick börja vända blickarna utanför landsgränserna om den skulle överleva. 1971 fick man den första icke-svenska medlemmen, brittiska Turnbull Scott som satte in sin Flowergate under SÅAF:s vingars beskydd. 1972, 100 år efter klubbens etablering, lanserades namnet The Swedish Club.

Internationell har föreningen blivit. Styrelsens ordförande är, och har alltid varit svensk. I dag är det Lennart Simonsson, tidigare vd för Broström. Av övriga 22 ledamöter representerar 16 utländska medlemmar från Grekland, Thailand, Japan, Storbritannien, Malaysia, Singapore, Kina, Turkiet och Tyskland.

Med ett hundratal anställda, varav cirka 70 på huvudkontoret i Göteborg, driver man också kontor i Piraeus, Hongkong, Tokyo och Oslo.

Östersjön isfri

P&I är en speciell försäkring som alla klubbar i världen av historiska skäl förnyar den 20 februari varje år. Orsaken ligger nära oss, då förväntades Östersjön vara isfri så att den sjöburna handeln kunde inledas igen. Den 20 februari i år hade The Swedish Club 1 433 fartyg i sin flotta med ett samlat brutto på rekordstora 50,4 miljoner. Antal FD&D-försäkrade (Freight, demurrage & defence) fartyg var samtidigt 754 och kaskoflottan bestod av 1 410 fartyg. Klubben är visserligen en av de mindre i världen men med tanke på att den svenskflaggade handelsflottan idag består av färre än 140 fartyg så ger det ett perspektiv på klubbens storlek och internationalisering.

Förebyggande arbete

Som ömsesidig sjöförsäkringsklubb är ambitionen mer än att bara teckna försäkringar, man jobbar mycket med det förebyggande arbetet. Man har bland annat startat The Swedish Club Academy, en verksamhet som nu vidareutvecklar den satsning på Bridge Resource Management som klubben en gång startade med bland annat flygbolaget SAS. Utbildningens syfte är att öka säkerheten genom bättre ledarskap och lagbygge på  fartygen och  i rederiernas landorganisationer. Idag används  klubbens egna Maritime Resource Mangement som den numera heter av mer än 100 företag och utbildningsinstitutioner runt om i världen och i egen regi i Piraeus.

Aktuella fall

Det gäller också att stötta medlemmarna när deras fartyg råkat i problem, och det gör man bland annat genom att bistå med teknisk, nautisk och bärgningskompetens samt rådgivning inom juridik och försäkringsfrågor. Det har behövts under senare tid när klubben har fått möta två stora haverier, dels containerfartyget Rena som grundstötte utanför Nya Zeeland och nu containerfartyget MSC Flaminia som när detta skrivs är under bogsering till tyska vatten. 

Framtiden har många utmaningar. En är behovet av diversifiering för att sprida riskerna. Ett initiativ är öppnandet av Oslokontoret förra året för att satsa på försäkring inom det marina energiområdet med fokus på flytande offshoreenheter, en satsning som enligt klubben utvecklas väl.