Inte säkert att Costa Concordia har försäkringsskydd

Om Costa Concordia bedöms ha varit sjöovärdigt eller om olyckan berodde på vårdslöshet kan det få som konsekvens att fartygets försäkringar inte gäller. Det skriver tre jurister från den brittiska juristbyrån Edwards Wildman Palmer på organisationen Claims Managements hemsida. De menar bland annat att rederiets häftiga försök att lägga all skuld på befälhavaren kan vara ett skott i foten, eftersom man då samtidigt skapar förutsättningar för potentiella ansvarskrav och dessutom kan trigga igång en process där försäkringsgivarna kan komma att hävda att försäkringar inte gäller. Enligt juristerna gäller försäkringsskyddet generellt endast för skador som uppkommit vid olyckor eller genom tillfälligheter eller slump, och att detta inte är fallet om olyckan berott på avsiktlig försummelse.I till exempel USA kan en domstol också neka ett rederi ansvarsbegränsning om man bedömer att fartyget varit sjöovärdigt och att rederiet haft vetskap om detta. Det skulle till exempel kunna vara fallet om befälhavaren tidigare misskött sig och rederiet vetat om det. Enligt juristerna finns det antal frågor som kommer att ha stor betydelse för rederiets begränsningsmöjligheter och försäkringsskydd. Har befälhavaren till exempel själv beslutat att avvika från den planerade kursen eller har det skett på uppmaning av rederiet? Var besättningen rätt utbildad och tränad? Fungerade navigationsutrustningen som den skulle?