Inkompetent rorsman och dålig utrustning förde Anna A på grund

Enligt Åbo tingsrätts utslag i den segslitna processen om bulkfartyget Anna A:s grundstötning i Åbolands skärgård hösten 1993 var den huvudsakliga orsaken till haveriet att vakthavande styrman, som stod till rors, saknade tillräcklig kompetens för detta och inte heller hade adekvata språkkunskaper, att bryggan var bristfälligt bemannad samt att fartygets kompass och radaranläggningar var undermåliga. Tingsrätten ansåg dock att finska staten bär en del av ansvaret för grundstötningen, eftersom belysningen på ett sjömärke var ur funktion. Därför beslöts att finska staten skall erlägga USD 163.635 i ersättning för skador på Anna A. Ersättningen var liten i jämförelse med de USD 3,5 miljoner som fartygets ägare, Inland Marine, krävde för reparationskostnader och uteblivna fraktintäkter.