Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Inga tecken på att fler väljer sjöfart

Trots att det är en politiskt prioriterad fråga att flytta över mer gods till sjöfarten syns inte ännu några tecken på att fler företag väljer sjöfart, konstaterar IVL i ny studie.

Transporter med fartyg ger minskad klimatpåverkan, mindre köer på vägarna, sänkta kostnader för varuägare och ökad trafiksäkerhet jämfört med lastbilstransporter, visar den nya studien Transportköparens roll för ökad och hållbar sjöfart från IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Sjöfarten är i regel ett energieffektivt trafikslag men dess miljöpåverkan beror i stor utsträckning på fartygets fyllnadsgrad och storlek och på vilken typ av fartyg som används. Företag som ställer miljökrav på sjöfarten och visar en betalningsvilja för mer hållbara transporter kan utöva ett inflytande över rederiers hållbarhetsarbete, säger Linda Styhre, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Transportköpare i nyckelposition

IVL har tillsammans med forskare på SSPA och Maritimt Forum undersökt hinder och möjligheter för att öka andelen sjöfart.

– Det finns en enskild aktör som spelar en viktig roll i den här frågan och det är det transportköpande företaget. Men det krävs vilja och engagemang hos alla berörda aktörer för att öka andelen gods som förflyttas med fartyg. Även myndigheter och beslutsfattare behöver skapa bättre förutsättningar för mer sjöfart, säger Linda Styhre.

Tre hinder

I studien identifierar IVL hinder för att öka andelen sjöfart. För det första är det ingen prioriterad fråga bland transportköpare att jobba med att flytta gods från lastbil till järnväg och sjöfart. Det saknas även kunskap om sjöfartslösningar bland vissa företag. Därtill råder brist på samverkan mellan aktörerna.

Studien visar att det upplevs som svårare att köpa sjötransporter än vägtransporter. Därmed finns det en tröskel att börja använda sjöfart om man inte sedan tidigare har erfarenhet av det.

”Är man ovan vid att använda sjöfart är det inte enkelt för transportköparen att själv identifiera passande godsflöden för en överflytt till sjöfart. Man kanske också behöver specificera transporttjänsten annorlunda för att möjliggöra sjöfartslösningar”, skriver IVL.

Billigare med bil

Enligt rapporten pekar transportköparna på flera faktorer som ligger utanför deras egen kontroll, men att andra aktörer i dessa fall kan skapa bättre förutsättningar för dem att välja sjöfart för sina godstransporter.

I många fall är det till exempel billigare, snabbare och mer flexibelt att transportera gods mellan Europa och Sverige med lastbil än med tåg och fartyg. Transportköparna menar att politiker och beslutsfattare pratar om att man vill flytta över gods från väg till sjö, men att man sedan kan fatta beslut som ger konkurrensnackdelar för sjöfarten. Som ett exempel ges höjda farledsavgifter. Transportköparna vill också se fler åtgärder för att minska kostnader och tidsåtgång för godshantering, då de är avgörande för att göra sjöfarten mer konkurrenskraftig.

Föreslår åtgärder

Transportköpare efterlyser också bättre geografisk täckning, ökat utbud samt att sjötransporter mer synliggörs. Man vill se fler transportalternativ närmare det egna företaget och deras kunder eller leverantörer. Det är också viktigt att det finns tillgång till fartygstyper som är lämpliga för godset på dessa sträckor. Transportköpare anser dessutom att sjötransporternas avgångsfrekvens i många fall är för låg.

IVL, SSPA och Maritimt Forum föreslår några ändringsförslag som det transportköpande företaget kan vidta för  att öka överflyttningen till mer hållbar sjöfart. De bör, enligt rapporten, avsätta tid för att överväga och utvärdera sjölösningar samt ta fram transportrelaterade mål och riktlinjer för ökad hållbarhet och val av trafikslag. Dessutom behövs ökad kunskap om sjöfart, liksom en dialog med transportleverantörerna.