Industrin till angrepp mot svavelregler

Svenskt Näringsliv kräver nu att den svenska regeringen följer den finska regeringen och inte inför särskilda krav på svavelhalten i fartygsbränslen innan samma regler gäller för hela Europa.– Svensk basindustri befinner sig i en svår ekonomisk situation och möter en hård global konkurrens. I det läget är det av yttersta vikt att industrin kan konkurrera på samma villkor som industrin i våra konkurrentländer, säger Svenskt Näringslivs vice vd Anna Lundius i en kommentar.Enligt Svenskt Näringsliv beräknas den svenska basindustrins kostnader för sjötransporter öka med 60 procent till följd av de nya svavelreglerna. Räknat på förädlingsvärdet för basindustrin innebär det en ökning med 4–9 procent. Detta kommer medföra höjda priser och en försämrad konkurrenskraft, skriver organisationen i ett pressmeddelande.Finlands regering beslutade nyligen att inte godkänna ändringen i Marpol-konventionens Annex VI om skärpta begränsningar av bland annat svavelutsläpp från fartyg inom utsläppskontrollområden (ECA), dit Östersjön hör. Inom ECA sänks bunkeroljans högsta tillåtna svavelinnehåll från 1,5 procent till 1,0 procent den 1 juli 2010 och till 0,1 procent den 1 januari 2015. För Finlands industri skulle detta innebära extra transportkostnader på närmare EUR en miljard.