Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö | Regelverk

IMO tar ställning mot otillåten bunkerolja

Sjöfartssektorn vill förbjuda högsvavlig bunkerolja ombord på fartyg efter 2020.

Ett flertal internationella sjöfarts- och miljöorganisationer deklarerar att de står bakom ett förbud mot att föra bunkerolja med högre svavelhalt än 0,5 procent i fartygens bunkertankar. Detta skulle gälla från och med 2020, då IMO inför ett globalt förbud mot bunkeroljor med högre svavelhalt än 0,5 procent.

Ett antal organisationer inom den internationella sjöfarten har redan lämnat in ett förslag till IMO om förbud mot att ha bränslen ombord som inte uppfyller bestämmelserna. Detta kräver en ändring av Annex VI i Marpol-konventionen. Om förslaget går igenom hos IMO får bunkerolja som inte uppfyller svavelkraven finnas ombord endast om fartyget är utrustat med skrubber eller motsvarande utrustning som reducerar svavelhalten i avgaserna.

Ökar driftskostnaderna

Direktivet kommer enligt organisationerna att innebära betydande positiva effekter för miljö och hälsa. Samtidigt kommer 2020-direktivet att öka fartygens driftskostnader avsevärt. Detta medför stora utmaningar för att säkerställa att direktivet efterföljs. Därför anser organisationerna att det är av yttersta vikt att kontrollen av efterlevnad är effektiv och robust globalt. Ett eventuellt misslyckande från regeringarna att säkerställa genomförandet kan också leda till minskad konkurrensneutralitet, påpekar man.

Positiva till förbud

Förbud mot att föra bunkeroljor i tankarna som inte uppfyller svavelreglerna backas upp av BIMCO, Clean Shipping Coalition, Cruise Lines International Association, Friends of the Earth U.S., International Chamber of Shipping, International Parcel Tankers’ Association, INTERTANKO, Pacific Environment, World Shipping Council och WWF Global Arctic Programme. 

Även inom Föreningen Svensk Sjöfart ställer man sig positiva till ett förbud mot bränsle som inte uppfyller svavelreglerna.

– Det finns ett starkt stöd för ett sådant förbud. Vi har diskuterat detta i flera av våra kommittéer och alla är eniga om att det här är det bästa sättet, förbjud att ha det ombord så blir allting så mycket enklare. Det blir bättre för både sjöfartsindustrin och myndigheterna, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljöfrågor på Föreningen Svensk Sjöfart, till Sjöfartstidningen.

Ändrar bevisbördan

Fredrik Larsson säger vidare att den stora diskussionen inom sjöfartssektorn och IMO handlar om hur svaveldirektivet ska efterlevas och hur tillsynen ska gå till. 

– Det är en jätteoro i många läger att det kommer att förekomma fusk. Ett väldigt enkelt förfarande är att förbjuda att ha bränsle med högre svavelhalt än 0,5 procent ombord eftersom man inte får använda det. 

Han menar att det skulle bli mycket lättare att utöva tillsyn med ett totalförbud.

– Skulle man ens hitta rester av ett sådant bränsle i fartygets bränsletankar så är det olagligt. Det vänder bevisbördan mot fartyget. Om man fortfarande tillåter ha det ombord i bränsletankarna är bevisbördan hos hamnstaten.

Till PPR i februari

Förslaget ligger nu på IMO:s bord och Sub-Committee on Pollution Prevention and Response (PPR) ska ta ställning till det på ett möte i början av februari.

Fredrik Larsson säger att man också ska diskutera hur man kunde omfatta ett förbud att gälla även bunkerleverantörer så att de inte får leverera högsvavlig bunkerolja till fartyg om man inte har skrubber ombord.

– Sedan kommer man att diskutera att det måste finnas något undantag i det fall att ett fartyg inte kan få tag på lågsvavligt bränsle. Då ska det byggas in metoder för att hantera detta i form av rapportering till flaggstaten, hamnstaten och möjligtvis även till IMO.

Vågar vara proaktiv

Fredrik Larsson anser att förslaget om ett förbud egentligen inte är kontroversiellt.

– Det är ett bevis på att sjöfartssektorn är ansvarsfull och vågar vara proaktiv genom att föreslå och ställa sig bakom regler som är tuffa när de gäller alla. Vi hoppas att svenska myndigheter och regeringen arbetar för att förslaget ska bli verklighet.