Fotograf: Svensk Sjöfart

Kategori: Politik

Hittills få åtgärder för att trygga sjöfarten

Sjöfartsbranschen anser att de åtgärder som regeringen hittills har vidtagit för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin är generella. Nu behövs riktade åtgärder speciellt till sjöfarten och transportsektorn.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]en och transportsektorn.

– Vi upplever att den politiskt uttalade ambitionen från regeringen inte rimmar med de insatser vi sett hittills. Det är nu viktigt att man skyndsamt säkerställer mer riktade insatser för att säkra försörjningskedjorna till, från och inom Sverige, säger Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, till Sjöfartstidningen.

Det krispaket som regeringen har föreslagit för att mildra konsekvenserna för jobb och företag handlar bland annat om en statlig företagsakut för små och medelstora företag, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Dessutom ska Almi Företagspartner, Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden få utökade lånemöjligheter.

500 miljarder

Regeringens förslag till krispaket frigör över 300 miljarder kronor och Riksbanken har meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen.

Däremot lyser riktade åtgärder för att stödja transportsektorn med sin frånvaro, konstaterar bland annat Svensk Sjöfart, Sveriges Åkeriföretag, Transportföretagen och Tågföretagen, som i torsdags tillsammans gick ut med ett öppet brev till regeringspartierna om det akuta behovet av ett riktat transportstöd.

Grannarna agerar kraftfullt

Specifikt för sjöfarten är det hittills rätt blygsamma åtgärder som vidtagits, anser Rikard Engström. Det handlar mer om punktinsatser från några myndigheter och organisationer, som i och för sig är viktiga. Däremot saknar han de stora politiska besluten. Han tar Finland som exempel, där man handlat upp samhällskritisk färjetrafik för 45 miljoner euro och ett förslag om att detta år helt slopa farledsavgifterna är under beredning.

– Att logistiken fungerar är a och o för att den ekonomiska krisen inte ska bli onödigt djup och lång. Rätt hanterad kan logistiksektorn bidra till att Sverige klarar sig genom krisen på ett relativt bra sätt, men fel hanterad kommer det att straffa sig genom bland annat att industrins konkurrenskraft minskar. Vi ser att man från politikens sida i våra grannländer agerar mer kraftfullt och inte minst då mer riktat mot sjöfarten.

Upphandling av samhällskritiska transporter

Rikard Engström anser att de positiva beslut som myndigheterna tagit måste kompletteras med rejäla statliga satsningar.

–Jag tror att regeringen är väl medveten om behovet av effektiva försörjningskedjor och väl fungerande sjöfart och förutsätter därför att regeringen inom en snar framtid presenterar riktade insatser mot hela transportsektorn och kompletterar det med sjöfartsspecifika insatser som bland annat handlar om sjöfartsstödet, anslagen till Sjöfartsverket för att i sin tur kunna minska avgifterna men också att man säkrar att vi kan upprätthålla samhällskritiska transporter genom till exempel upphandling.

Åtgärder hittills

De hittills vidtagna svenska åtgärderna, direkt riktade mot sjöfarten, är i huvudsak följande:

 • Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Seko har enats om ett avtal kring korttidspermittering inom sjöfarten i enlighet med de förslag som regeringen har lagt fram som en del av budgetåtgärderna för att stärka näringslivet
 • Regeringen har utfärdat en förordning om tillfällig förlängning av giltighetstiden för flera olika certifikat inom sjöfarten
 • Transportstyrelsen senarelägger temporärt förfallodatum på fakturor och utskick av fakturor inom sjöfartsområdet
 • Betalningsvillkoren för Sjöfartsverkets avgifter förlängs med 30 dagar
 • Polisen förtydligar instruktioner för att undvika fortsatta bekymmer vid av- och påmönstring av utländska ombordanställda
 • Det har även tagits lokala initiativ på kommunal för att hjälpa sjöfarten. Till exempel Stockholms Hamnar halverar hamnavgiften för färjor. Även Hargshamn följer exemplet och halverar sina hamnavgifter.

Behövs akuta åtgärder

Branschen efterlyser nu kraftfulla, samordnade och strategiska åtgärder för att trygga sjöfarten på såväl kort som lång sikt. Branschen har tidigare inkommit med förslag på åtgärder som behöver vidtas skyndsamt.
Redan den 16 mars konstaterade Föreningen Svensk Sjöfart i en skrivelse att läget för i synnerhet färjesjöfarten är kritiskt och presenterade en rad akuta åtgärder för att trygga varuflödena till och från Sverige. Dessa gick bland annat ut på att säkerställa likviditet för företagen och minska kostnadsmassan samt säkerställa tillgången på samhällskritiska transporter.

Återhämtande åtgärder

På torsdagen presenterade samarbetspartnerna inom Blå Tillväxt (Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen och Svensk Sjöfart) förslag till ett konkret paket med olika åtgärder för att rädda sjöfarten även på lång sikt. I en skrivelse till regeringen identifierar Blå Tillväxt en rad åtgärder som de anser att kan bidra till återhämtningen både för samhället i stort och för sjöfartsnäringen. Huvuddragen är i korthet:

 • Nedsättning av farledsavgifter
 • Förnyelse av isbrytarflottan och anslagsfinansiering av vinterväghållningen till sjöss
 • Myndigheter bör tillföras ytterligare anslagsmedel för att kunna frysa, minska eller slopa årliga avgifter
 • Utveckling av tonnageskattesystemet så att fler rederier kan gå in
 • Ersätt stämpelskatt med stämpelavgift som motsvarar myndigheternas kostnader
 • Återställ nettomodellen
 • Säkerställ robusthet genom att förslagsvis Trafikverket ges i uppdrag att vid behov kunna agera för att säkra transporter även till och från Sverige
 • Staten behöver beredskap att chartra in tonnage för höjd beredskap och svåra situationer
 • Tillgängliggör medel för miljö- och klimatinvesteringar inom sjöfarten
 • Hamnarna bör, kanske i samverkan med staten, säkerställa funktionaliteten i logistikkedjan

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]