Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik

”Helt olika typer av gods”

I en debattartikel publicerad i Sjöfartstidningen 2016-11-03 framför Ostkusthamnar i samverkan synpunkter på några av de slutsatser som Trafikanalys redovisat i rapporten Godstransporter i Sverige – en nulägesanalys (Rapport 2016:7). Trafikanalys bemöter här synpunkterna och påpekar att det är helt olika typer av gods som transporteras med de olika transportslagen. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only].pdf” target=”_blank”>Godstransporter i Sverige – en nulägesanalys (Rapport 2016:7). Trafikanalys bemöter här synpunkterna och påpekar att det är helt olika typer av gods som transporteras med de olika transportslagen. 

Det gods som transporteras inrikes (start och mål i Sverige) uppgår årligen till ungefär 430 miljoner ton (genomsnitt 2012–2014). Av dessa transporteras 375 miljoner med svenskregistrerade lastbilar, 5 miljoner med utlandsregistrerade lastbilar, 37 miljoner på järnväg och 12 miljoner med inrikes sjöfart. 

Av statistiken framgår att en mycket stor andel av godset transporteras korta sträckor med lastbilar. Avstånd över 300 km brukar anses som ett minimum för att järnvägs- och sjötransporter ska kunna konkurrera med lastbil. Trafikanalys visar att det inrikes gods som transporteras så långt med lastbil endast utgör 28 miljoner ton, eller 8 procent av 375 miljoner ton. Budskapet är att detta endast är en liten del av godstransporterna på väg, men om bara hälften av dessa överfördes till fartyg skulle det ändå motsvara en fördubbling av transporterna med inrikes sjöfart.

Det gods som transporteras långt med lastbil är livsmedel, drycker och tobak, samt samlastat gods, dvs. i huvudsak högförädlat gods. Transporterna går till stor del på E4, E6 och E18 mellan de tre storstadslänen, hälften av allt gods som transporteras längre än 300 km har start och mål i dessa län. Med inrikes sjöfart transporteras i huvudsak stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter samt andra icke-metalliska mineraliska produkter. Det är alltså helt olika typer av gods som transporteras med de olika trafikslagen. 

Givet rätt förutsättningar kan det i vissa fall finnas en potential för överflyttning av även kortare transporter, till exempel sten och grus och annat byggmaterial, med pråmar och dylikt. För transporter längs kusten med destination i andra länder, eller omvänt med mål i Sverige, finns sannolikt en större potential för överflyttning av gods till sjöfart.

Konkurrensnackdelar för sjöfarten är längre ledtider, lägre frekvens och ojämnare flöden, åtminstone i jämförelse med landsvägstransporter. Dessutom kräver intermodala sjötransporter ytterligare hantering i hamn, om inte den avsändande industrin eller mottagare ligger i hamnens omedelbara anslutning. 

Etablering av ett konkurrenskraftigt linjenät för kustsjöfart kräver stora insatser och uthållighet, såväl kostnadsmässiga som visionära. Samtidigt som samhället måste garantera att förutsättningarna består inom överskådlig tid. För att skapa tillräcklig flexibilitet och frekvens krävs det troligen också ett utökat samarbete mellan flera transportörer. Hamnarna måste se över sin avgiftsstruktur och, i samarbete med rederierna, effektivisera hanteringen av lastbärare. Vidare krävs ett långsiktigt samarbete med några större transportköpare för att garantera ett basflöde och en god fyllnadsgrad.

I debattartikeln framförs att lastbilstrafiken skulle vara underskattad på grund av underrapportering. Trafikanalys vill påpeka att statistiken redan har korrigerats för problemet med underrapportering på grund av stillestånd. Vidare är det så att även om de inrikes godsvolymerna med utlandsregistrerade lastbilar
(5 miljoner ton) skulle vara kraftfullt underskattade så skulle en mångdubbling sannolikt inte påverka helhetsbedömningen. Utländska lastbilar är dessutom huvudsakligen aktiva i södra Sverige och transporterar högvärdigt gods i ännu högre grad än svenska lastbilar. 

I debattartikeln påstås avslutningsvis att Trafikanalys inte vet hur godset transporteras inom landet. Detta påstående stämmer inte. Baserat på uppgifter ur exempelvis Lastbilsundersökningen finns uppgifter om start- och målkommun per varugrupp. Undersökningen Sjötrafik innehåller motsvarande information om godstransporter med sjöfart mellan svenska hamnar. Vid statistikens publicering är dock informationen aggregerad för att undvika röjande av uppgifter per hamn. Som statistikansvarig myndighet arbetar Trafikanalys kontinuerligt med att förbättra godstransportstatistiken. Vi ser därför fram emot ett ökat samarbete, med bland annat Ostkusthamnar i samverkan, så att en ökad öppenhet och detaljeringsgrad i redovisningen av sjötrafikens omfattning och förutsättningar blir möjlig.

Krister Sandberg
Kvalificerad utredare, F.D.
Trafikanalys

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]