Helcom vill ha hårdare regler

Helcom vill ha hårdare IMO-bestämmelser i Östersjön för att förebygga utsläpp från fartyg. Ett gemensamt dokument i ärendet, underskrivet av Helcoms medlemsländer, har skickats till IMO Marine Environment Protection Committee inför deras möte i mars där det förväntas ta beslut om NOx- och SOx-utsläpp. En studie visar att trots föreslagna IMO-åtgärder, kommer utsläppen i Östersjön att öka. I nyligen genomförda kalkyler identifieras sjöfarten som den största bidragsgivaren till atmosfäriska kväveoxidutsläpp i Östersjön, med en andel på 16 procent. I vissa områden och säsonger uppgår utsläppsandelen till 50 procent. De årliga NOx-utsläppen från sjöfarten beräknas till mer än 370 kiloton.