Fotograf: Adobe Stock

Kategori: Miljö

Helcom: Så mår Östersjön

Efter flera års arbete har Helcom gett ut en sammanställning av hälsotillståndet för Östersjöns ekosystem under fem år.

Holas är namnet på Helcoms ”holistiska bedömning” av Östersjöns hälsotillstånd. I den tredje omgången av den tematiska sammanställningen Holas 3, som gäller åren 2016–2021, ger Helcom en heltäckande bild av hälsotillståndet för Östersjöns ekosystem.

Det holistiska synsättet belyser samverkan mellan olika miljöfaktorer och deras inverkan på ekosystemet, skriver Helcom på sin hemsida. De fem utvärderingsrapporterna i Holas 3 fokuserar var och en på ett specifikt ämne, som tar upp tillståndet för biologisk mångfald, miljöpåverkan, övergödning och förhållandet mellan mänskligheten och naturen.

Resultaten ger enligt Helcom värdefulla insikter för beslutsfattare, forskare och andra aktörer. Resultaten av Holas 3 har publicerats i etapper med start i mars 2023. Den sammanfattande rapporten State of the Baltic Sea, väntas i slutet av oktober 2023.

En helhetsbedömning av tillståndet för Östersjön genomförs en gång vart sjätte år. Rapporterna är resultatet av samarbeten mellan Helcoms medlemsländer, vetenskapliga experter och organisationer som ägnar sig åt skyddet av Östersjön. De utgör en en hörnsten i Helcoms arbete och policyskapande och bidrar till bevakningen av genomförande av och effektiviteten hos Baltic Sea Action Plan.

De fem delrapporterna