Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik

Framtidstro bland finska mäklare

En enkät av Finlands Skeppsmäklareförbund visar att två tredjedelar av medlemmarna förväntar sig att efterfrågan på sjötransporter ska öka under de kommande tre åren.

Finlands Skeppsmäklareförbund lät vid årsskiftet utföra en enkät, som besvarades av personer på ledande poster i 30 av förbundets medlemsföretag. Bland dessa finns rederier, hamnoperatörer, skeppsklareringsföretag och fraktmäklare.

Global tillväxt

Av de som besvarat enkäten förväntar sig 67 procent att efterfrågan på sjötransporter ska öka under de kommande tre åren. Orsaker till den positiva synen på framtiden uppges vara global tillväxt i branschen, utökat kundunderlag, ett uppsving inom skogsindustrin samt att sjötransporterna anses vara miljövänliga.

Enkäten påvisade även osäkerhet kring flera frågor. Handelskrig och Brexit hör till det som nämndes i de fritt formulerade svaren. Trots det anser närmare 60 procent att det egna företaget befinner sig i en stark situation och förväntar sig en ökad omsättning. Cirka 47 procent förväntar sig också ett förbättrat resultat.

Digitaliseringen påverkar

De faktorer som kraftigast kommer att påverka affärsverksamheten under de följande tre åren är, enligt enkäten, digitaliseringen, miljöfrågor samt konsolideringen inom branschen. Företagen förbereder sig på förändringarna genom utbildning, genom att utveckla sina verksamhetsmetoder och sin organisation samt genom företagsköp. Att i tid förbereda sig på förändringar relaterade till miljöfrågor ser de svarande som en konkurrensfördel.

Snart 100 år

Finlands Skeppsmäklareförbund grundades 1920 och firar alltså nästa år sitt 100-årsjubileum. Förbundet är en av grundarna till branschens internationella paraplyorganisation Fonasba.