Viking Supply Ships AHTS Tor Viking.

Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Ekonomi | Specialfartyg

Fortsatt tufft för VSS

Med ett resultat efter skatt på –128 miljoner kronor för det andra kvartalet fortsätter kräftgången för Viking Supply Ships.

Det fortsätter att blåsa snåla vindar för Viking Supply Ships AB, moderbolag för Transatlantic AB och Viking Supply Ships AS. Nettoomsättningen för årets andra kvartal stannar på 298 miljoner kronor, att jämföra med 553 miljoner kronor för samma period förra året. Resultatet efter skatt för perioden skrivs till -128 miljoner (36). Enligt vd Christian W. Berg är förklaringen till de dystra siffrorna nedskrivningarna som gjorts av PSV-fartygen.

Volatil spotmarknad

I delårsrapportens vd-kommentar skriver han att offshore-marknaden fortfarande är påverkad av nedgången inom den globala E&P-industrin (Exploration and Production) och att spotmarknaden har varit mycket oregelbunden.

– Spotmarknaden i Nordsjön, i vilken Viking Supply Ships A/S opererar, var volatil under kvartalet, men trots vissa bättre perioder som medförde högre spotintäkter var marknadsförutsättningarna generellt sett utmanande.     

Nästan halverad omsättning

Resultatet per aktie efter skatt för det andra kvartalet uppgick till –0,7 kronor (0,2). Delårsrapporten från januari-juni visar ett resultat efter skatt på –168 miljoner kronor (–35) och nettoomsättningen sjönk från förra årets 1.062 miljoner kronor till 617 miljoner kronor. Enligt delårsrapporten uppgick kapitalkostnaderna till 124 miljoner kronor (144) och resultatet per aktie efter skatt till –0,9 (–0,2).

Omstrukturering

Samtidigt fortsätter den finansiella omstruktureringen av Viking Supply Ships A/S. Bolaget har nu ingått en överenskommelse med den kommitté som företräder majoriteten av utestående obligationer. Avtalet, som förutsätter att förslaget blir godkänt på ett möte med obligationsinnehavarna, innebär bland annat att banklånefaciliteter om totalt 215 miljoner US-dollar, motsvarande cirka 1.8 miljarder kronor, förlängs till den 31 mars 2020 och att vissa charteravtal omstruktureras.

Amorteringslättnader

Vidare kommer 50 procent av utestående obligationer att konverteras till nya B-aktier i moderbolaget till kursen 1,50 kronor per aktie och med en värdering av obligationerna till 55 procent av sitt nominella värde.

Enligt Christian W. Berg kommer omstruktureringen att stärka koncernens balansräkning och ge avsevärda amorteringslättnader fram till början av år 2020.

Kommer ta tid

Han skriver även att trots att spotmarknaden har förbättrats de senaste två månaderna så förväntas aktivitetsnivån inom olje- och gasindustrin offshore ändå förbli svag till och med 2017. 

–  Även om aktivitetsnivån successivt ökar är bedömningen att det kommer ta tid innan marknaden har absorberat tillgängligt tonnage och marknadssituationen för OSV-tonnage blivit väsentligt förbättrad.