Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad | Ekonomi | Regelverk

Fortsatt minskning 2015

Den svenskflaggade flottan minskar för nionde året i rad. Inte nog med det: även fartygen med sjöfartsstöd blir färre.

Enligt ny statistik från Trafikanalys för svenska och utländska fartyg i svensk regi 2015 – statistik som rör fartyg på över 100 brutto – var den svenskregistrerade handelsflottan under förra året den minsta sedan 1970, då man inledde sina mätningar.

Räknat i antal fartyg bestod den svenskregistrerade flottan den 31 december av 319 fartyg, vilket är en minskning från 2014 på endast ett fartyg, men ändock en minskning.

Mindre disponerat tonnage

Även när det gäller det disponerade tonnaget totalt sett – det vill säga svensk- och utlandsregistrerade fartyg som disponeras av svenska rederier – noteras en minskning. Användningen av tonnaget mäts med måttet bruttodräktighetsdagar, som är ett mått som kombinerar volymen på fartygens slutna rum med antalet dagar varje fartyg använts under året, och under 2015 uppgick det totala disponerade tonnaget till 4,4 miljarder bruttodräktighetsdagar – vilket ska jämföras med att motsvarade siffra för 2014 var 4,7.

Nämnas kan att termen disponerat tonnage inte inkluderar fartyg som chartras till utlandet. Inkluderar man dessa fartyg uppgår antalet bruttodräktighetsdagar till totalt 5,9 miljarder, vilket är en ökning med 4 procent från 2015, då motsvarande siffra var 5,7. 

Fler svenskkontrollerade fartyg

Tittar man sedan på antalet svenskkontrollerade fartyg så uppgick den siffran förra året till totalt 888 stycken, där motsvarande siffra för 2014 var 850. Av nämnda 888 fartyg var 328 svenskregistrerade och 560 inhyrda utländska fartyg.

Totalt utfördes förra året 1,2 miljoner sjödagar av ombordanställda på svenskregistrerade fartyg, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med 2015.

Färre fartyg med sjöfartsstöd

Det finns som bekant olika sätt att beskriva storleken på den svenskflaggade handelsflottan, och ett vanligt sätt är att använda sig av antalet stödberättigade fartyg – vilket är den definition som oftast används till vardags i sjöfartspolitiska sammanhang.

Även här är trenden svagt nedåtgående. Enligt Delegationen för sjöfartsstöd uppgick antalet svenskflaggade fartyg med sjöfartsstöd den 31 december 2015 till 101 stycken, vilket är en minskning med fyra fartyg jämfört med årsskiftet dessförinnan.

Totalt var det 110 fartyg som fick sjöfartsstöd någon gång under 2015, medan motsvarande siffra för 2014 var 112 fartyg.

Fortsatt minskning

Vad värre är: sedan det senaste årsskiftet har ytterligare fem fartyg försvunnit från Delegationen för sjöfartsstöd och deras lista, där bland annat Walleniusfartyget Aida och Transatlantics före detta Transwood har bytt flagg. Det innebär att per dagens datum, det vill säga den 19 maj så är det 96 svenskregistrerade fartyg som uppbär sjöfartsstöd.